0 0
Read Time:22 Minute, 32 Second

By Mai Le – Photos courtesy of Winn Slavin Fine Art

In the realm of fine art, where creativity intertwines with commerce, Randall J. Slavin stands as a distinguished figure. As an American entrepreneur, fine art dealer, and philanthropist, Slavin has significantly impacted the international art market. He is the proprietor of Winn Slavin Fine Art, a premier provider of exquisite artworks with galleries in Shanghai, Vietnam, and Beverly Hills. Slavin’s journey into the art world began in 1997 with the founding of Masterpiece Publishing. This venture aimed to bridge the gap between esteemed collectors and high-quality art while safeguarding and enhancing the reputations of his artists.


Trong lĩnh vực nghệ thuật cao cấp, nơi mà sự sáng tạo song hành cùng với thương mại, tên tuổi của Randall J. Slavin nổi lên như một nhân vật kiệt xuất. Là một doanh nhân Hoa Kỳ, nhà buôn nghệ thuật và nhà từ thiện, ông Slavin đã có sức ảnh hưởng đáng kể đến thị trường nghệ thuật quốc tế. Ông là một trong những người khai sáng và sở hữu thương hiệu Winn Slavin Fine Art, được biết đến là một nhà cung cấp hàng đầu về các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo với các phòng triển lãm trưng bày tại Thượng Hải, Việt Nam và Beverly Hills. Hành trình của ông Slavin khi bước vào thế giới nghệ thuật bắt đầu vào năm 1997 với việc thành lập Masterpiece Publishing. Dự án này nhằm mục đích kết nối các nhà sưu tập uy tín với nghệ thuật chất lượng cao, đồng thời bảo vệ và nâng cao danh tiếng của các nghệ sĩ của thương hiệu Winn Slavin Fine Art.


Over the years, Slavin’s influence has only grown. He is now the publisher of Art Confidential, a luxury lifestyle magazine dedicated to the culture of fine art. Additionally, he serves as the CEO of WS Productions, where he has executive produced the cinematic short “Creation” and is currently working on its feature-length version. Slavin’s diverse roles and extensive experience provide him with unique insights into the intricacies of the art market.
Qua nhiều năm, ảnh hưởng của ông Slavin ngày càng cao. Hiện tại, ông là nhà xuất bản của Art Confidential, một tạp chí chuyên về lối sống sang trọng dành riêng cho văn hóa nghệ thuật cao cấp. Ngoài ra, ông còn là Giám đốc điều hành của WS Productions, nơi ông đã sản xuất điều hành bộ phim ngắn “Creation” và hiện đang làm việc trên phiên bản điện ảnh dài của nó. Vai trò đa dạng và kinh nghiệm phong phú của Slavin mang lại cho ông những hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp và đa dạng của thị trường nghệ thuật thế giới.
In this article, we delve into the key factors influencing the value of art, the impact of provenance, common misconceptions about art investment, current trends driving demand, and much more. Join us as we explore the art world through the lens of Randall Slavin’s expertise and experience.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị của nghệ thuật, tầm quan trọng của nguồn gốc, những hiểu lầm phổ biến về đầu tư nghệ thuật, các xu hướng hiện tại thúc đẩy nhu cầu, và nhiều điều thú vị khá… Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới nghệ thuật qua lăng kính chuyên môn và kinh nghiệm của Randall Slavin.
What are the key factors that influence the value of a piece of art?
Những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị của một tác phẩm nghệ thuật là gì?
Fine art is inherently subjective. While there are basic underlying issues of quality, composition and message, it is largely the artist’s reputation that is the driving factor. That’s enhanced by the quality of their representation and its ability to drive demand.
Nghệ thuật tinh tế vốn dĩ mang tính chủ quan. Mặc dù có những vấn đề cơ bản về chất lượng, bố cục và thông điệp, yếu tố chủ yếu vẫn là danh tiếng của nghệ sĩ. Điều này được củng cố bởi chất lượng của sự đại diện và khả năng thúc đẩy nhu cầu.
How does the provenance of an artwork impact its market value?
Nguồn gốc của một tác phẩm nghệ thuật ảnh hưởng thế nào đến giá trị thị trường của nó?
Provenance is the record of the origin of an artwork and how it has passed from the artist to the current owner. It is a key factor in determining authenticity and thus the value of an artwork. It tends to be more critical for artists who have passed and for which there is no longer a primary source of authentication.
Nguồn gốc chính là hồ sơ ghi chép xuất xứ của một tác phẩm nghệ thuật và cách nó được chuyển từ nghệ sĩ đến chủ sở hữu hiện tại. Đây là yếu tố then chốt trong việc xác định tính xác thực và do đó nói lên giá trị của một tác phẩm nghệ thuật. Điều này lại càng quan trọng hơn đối với các nghệ sĩ đã qua đời và không còn nguồn kiểm chứng xác thực một cách chính xác.


The quality of the provenance—which is usually documented through invoices, photos, exhibition catalogs, and the all-important certificate of authenticity—can make a huge difference in the value of the artwork. For example, a painting that is attributed to Picasso is probably unsellable without authentication and strong provenance documents. Even if it’s authenticated posthumously by an expert on the artist’s work, the lack of provenance documentation is likely to suppress the value.
Chất lượng của nguồn gốc—thường được ghi lại thông qua hóa đơn, ảnh, catalog triển lãm và chứng nhận xác thực quan trọng — có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong giá trị của tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ, một bức tranh được cho là của Picasso có lẽ không thể bán được giá nếu không có giấy tờ xác nhận và tài liệu nguồn gốc rõ ràng. Ngay cả khi được xác thực sau khi nghệ sĩ qua đời bởi một chuyên gia về tác phẩm của nghệ sĩ đó, sự thiếu hụt tài liệu nguồn gốc có thể làm giảm đi giá trị của nó.
What are some common misconceptions about investing in art?


Những hiểu lầm phổ biến về đầu tư vào nghệ thuật là gì?
First and foremost, there is a misconception that if an artwork is held long enough, it will increase in value. While that is true for some recognizable, well-represented artists, the majority of artists will not see significant appreciation in their artwork during their lifetime or even afterwards.
Trước hết, có một quan niệm sai lầm rằng nếu một tác phẩm nghệ thuật được giữ lâu dài, nó sẽ tăng giá trị. Mặc dù điều này đúng với một số nghệ sĩ nổi tiếng và được đại diện tốt, đa số các nghệ sĩ sẽ không thấy sự tăng giá trị đáng kể trong tác phẩm của họ trong suốt cuộc đời hoặc thậm chí sau đó.
Second, people often overestimate the liquidity of artwork. It isn’t easy for a collector to resell artwork as there is generally a very limited customer base. Ultimately it is a luxury good—something that no one really needs in order to survive. Additionally, art collectors are usually in the top 1% of income earners and there is great competition from all luxury good providers for their attention and their dollars.


Thứ hai, mọi người thường đánh giá quá cao tính thanh khoản của tác phẩm nghệ thuật. Không dễ dàng để một nhà sưu tập bán lại tác phẩm nghệ thuật vì thường có một cơ sở khách hàng rất hạn chế. Cuối cùng, đó là một mặt hàng xa xỉ—một thứ mà không ai thực sự cần để sinh tồn. Ngoài ra, các nhà sưu tập nghệ thuật thường thuộc nhóm 1% người có thu nhập cao nhất và có sự cạnh tranh lớn từ tất cả các nhà cung cấp hàng xa xỉ để thu hút sự chú ý và tiền bạc của họ.


Third, auctions aren’t a profitable way to buy and sell artwork. Over 93% of auction spending at the major auction houses is on the top 100 artists. Even if you have an artwork by one of those 100 artists, the auction houses tack on both buyer’s premiums and seller’s premiums to every transaction. Buyer’s premiums typically range from 20% to 28%, depending on the auction house and the amount of the winning bid. That means that if you win an auction at $100,000, you’ll be paying somewhere between $120,000 and $128,000, not including sales tax, delivery, handling and documentation fees!
Thứ ba, đấu giá không phải là cách sinh lợi để mua và bán tác phẩm nghệ thuật. Hơn 93% chi tiêu tại các nhà đấu giá lớn là dành cho 100 nghệ sĩ hàng đầu. Ngay cả khi bạn có một tác phẩm nghệ thuật của một trong 100 nghệ sĩ đó, các nhà đấu giá sẽ tính cả phí bảo hiểm của người mua và người bán cho mỗi giao dịch. Phí bảo hiểm của người mua thường dao động từ 20% đến 28%, tùy thuộc vào nhà đấu giá và số tiền của giá thầu chiến thắng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thắng đấu giá với giá 100.000 đô la, bạn sẽ phải trả từ 120.000 đến 128.000 đô la, chưa bao gồm thuế bán hàng, phí giao hàng, xử lý và phí tài liệu!


Seller’s premiums are more opaque and reportedly negotiable, but they’re typically around 10%. So, if you do the math, in order to break even reselling the piece, in this example, you need to be able to sell it at auction for about $150,000.
Phí bảo hiểm của người bán mơ hồ hơn và được cho là có thể thương lượng, nhưng thường khoảng 10%. Vì vậy, nếu bạn làm toán, để có thể hòa vốn khi bán lại tác phẩm, trong ví dụ này, bạn cần có thể bán nó tại cuộc đấu giá với giá khoảng 150.000 đô-la.
What trends are currently driving the demand for contemporary art?
Những xu hướng hiện nay đang thúc đẩy nhu cầu đối với nghệ thuật đương đại là gì?
The contemporary art market is a vibrant, ever-changing thing. Interestingly, perhaps the single biggest factor driving demand and value is the lack of availability of Old Masters and Modern Masters artwork. Over time, more and more Old Masters and Modern Masters have gone into museum collections. Those artworks rarely, if ever, return to the open market. Since there is a fixed supply, demand has outstripped supply, and more and more collectors have turned to Contemporary Masters.


Thị trường nghệ thuật đương đại là một lĩnh vực sôi động và luôn thay đổi. Điều thú vị là, có lẽ yếu tố lớn nhất thúc đẩy nhu cầu và giá trị chính là sự thiếu hụt các tác phẩm của các bậc thầy cổ điển và hiện đại. Theo thời gian, ngày càng nhiều tác phẩm của các bậc thầy cổ điển và hiện đại đã được đưa vào các bộ sưu tập bảo tàng. Những tác phẩm này hiếm khi, nếu có, trở lại thị trường mở. Vì nguồn cung cố định, nhu cầu đã vượt quá nguồn cung, và ngày càng nhiều nhà sưu tập đã chuyển sang nghệ thuật của các bậc thầy đương đại.
What criteria should a new collector consider when building their art collection?
Những tiêu chí nào mà một nhà sưu tập mới nên cân nhắc khi xây dựng bộ sưu tập nghệ thuật của mình?
Foremost, buy art because you love it, because it moves you, because it speaks to you. After all, it’s something you’re probably going to live with for quite a while.
Trước hết, hãy mua nghệ thuật vì bạn yêu thích nó, vì nó làm bạn rung động, vì nó nói chuyện với bạn. Sau cùng, đó là thứ mà bạn có thể sẽ sống cùng trong một thời gian dài.
If value appreciation is important, you should also consider other factors. For example, choose an artist that is represented by a significant gallery or artist agency. Those entities have a track record in promoting artists and controlling the market factors that enhance an artist’s reputation and demand.
Nếu việc tăng giá trị là quan trọng, bạn cũng nên xem xét các yếu tố khác. Ví dụ, chọn một nghệ sĩ được đại diện bởi một phòng trưng bày hoặc đại lý nghệ thuật uy tín. Những tổ chức này có bề dày kinh nghiệm trong việc quảng bá nghệ sĩ và kiểm soát các yếu tố thị trường để nâng cao danh tiếng và nhu cầu của nghệ sĩ.
You should also consider uniqueness and identifiability of an artist’s work. If the artist is simply retreading other artists, it’s unlikely that they will be able to distinguish themselves in the market. Look for an artist whose work is unique, creative and distinctive. If you can recognize the artist’s work before you even see the signature or the name on the wall, that artist has a better chance of seeing significant valuation growth.


Bạn cũng nên xem xét tính độc đáo và dễ nhận biết của tác phẩm của nghệ sĩ. Nếu nghệ sĩ chỉ đơn thuần lặp lại phong cách của người khác, khó có khả năng họ sẽ tự khẳng định mình trên thị trường. Hãy tìm một nghệ sĩ có tác phẩm độc đáo, sáng tạo và đặc biệt. Nếu bạn có thể nhận ra tác phẩm của nghệ sĩ trước khi bạn nhìn thấy chữ ký hoặc tên trên tường, nghệ sĩ đó có cơ hội tốt hơn để thấy sự tăng trưởng đáng kể về giá trị.
What role do auction houses play in the valuation and sale of art pieces?
Vai trò của các nhà đấu giá trong việc định giá và bán các tác phẩm nghệ thuật là gì?
Auction houses can set the market standard valuation, at least for the top 100 artists that they tend to focus on. Appraisers will generally use auction results, if available, to value an artist’s work. That’s a double-edged sword, however. Auction results can vary significantly, even for the same piece of art, depending on which auction house it’s being sold by and the timing of the auction. The choice auctions that generally bring the highest values are Christie’s and Sotheby’s spring and fall evening auctions. The same artwork offered in their winter daytime auctions could realize significantly lower bids or go unsold altogether.


Các nhà đấu giá có thể đặt ra tiêu chuẩn định giá thị trường, ít nhất là đối với 100 nghệ sĩ hàng đầu mà họ thường tập trung vào. Các nhà thẩm định thường sử dụng kết quả đấu giá, nếu có, để định giá tác phẩm của một nghệ sĩ. Tuy nhiên, đó là một con dao hai lưỡi. Kết quả đấu giá có thể thay đổi đáng kể, ngay cả đối với cùng một tác phẩm nghệ thuật, tùy thuộc vào nhà đấu giá nào đang bán và thời điểm của cuộc đấu giá. Các cuộc đấu giá chọn lọc thường mang lại giá trị cao nhất là các cuộc đấu giá buổi tối mùa xuân và mùa thu của Christie’s và Sotheby’s. Cùng một tác phẩm nghệ thuật được đưa ra vào các cuộc đấu giá ban ngày mùa đông có thể đạt giá thầu thấp hơn đáng kể hoặc không bán được.
Also, auction results don’t tend to quantify the quality or specialness of an artwork. So, while a choice painting of historic significance by Monet might greatly enhance the going rates for Monet’s work, a subsequent auction of a mediocre piece could actually devalue all of Monet’s artwork.
Ngoài ra, kết quả đấu giá không có xu hướng định lượng chất lượng hoặc sự đặc biệt của một tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, trong khi một bức tranh có ý nghĩa lịch sử của Monet có thể nâng cao đáng kể giá trị của các tác phẩm khác của Monet, thì một cuộc đấu giá tiếp theo của một tác phẩm tầm thường có thể thực sự làm giảm giá trị của tất cả các tác phẩm của Monet.
How has the rise of online platforms changed the way people buy and sell art?
Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến đã thay đổi cách mọi người mua và bán nghệ thuật như thế nào?
The COVID-19 pandemic did more to strengthen the online market than anything else. However, there’s been a demonstrable slowdown recently in online art sales. Ultimately, art collecting is an experience rather than simply the acquisition of a commodity. Given the chance, most collectors still prefer to buy in person, although that’s partially a factor of age as well. Younger collectors are more comfortable buying online, and their appreciation of the process includes more online experiences.
Đại dịch COVID-19 đã củng cố thị trường trực tuyến hơn bất kỳ điều gì khác. Tuy nhiên, gần đây, doanh số bán nghệ thuật trực tuyến đã chậm lại đáng kể. Cuối cùng, việc sưu tầm nghệ thuật là một trải nghiệm thay vì chỉ đơn giản là mua một món hàng hóa. Nếu có cơ hội, hầu hết các nhà sưu tầm vẫn thích mua trực tiếp, mặc dù điều này cũng phụ thuộc vào độ tuổi. Các nhà sưu tầm trẻ tuổi thoải mái hơn khi mua hàng trực tuyến và đánh giá cao quá trình này bao gồm nhiều trải nghiệm trực tuyến hơn.
What are the risks associated with investing in fine art compared to other asset classes? Những rủi ro liên quan đến đầu tư vào nghệ thuật so với các loại tài sản khác là gì?
Liquidity is the key risk. Although artwork may decrease in value, particularly if the artist or their representatives don’t carefully manage the market, most artwork will retain its original value even if it doesn’t appreciate. However, it’s a highly illiquid asset, which means that it can be very difficult to divest quickly, much less at a profit. Stocks and bonds are highly liquid. You can sell stocks in minutes if necessary. Artwork can take months or even years to sell.
Rủi ro về tính thanh khoản là chìa khóa chính. Mặc dù các tác phẩm nghệ thuật có thể giảm giá trị, đặc biệt là nếu nghệ sĩ hoặc đại diện của họ không quản lý thị trường cẩn thận, hầu hết các tác phẩm nghệ thuật vẫn giữ nguyên giá trị gốc của chúng ngay cả khi không tăng giá. Tuy nhiên, đây là tài sản rất khó thanh lý, điều này có nghĩa là có thể rất khó để bán đi nhanh chóng, chưa kể đến việc có lợi nhuận. Cổ phiếu và trái phiếu có tính thanh khoản cao. Bạn có thể bán cổ phiếu trong vài phút nếu cần thiết. Tuy nhiên, việc bán tác phẩm nghệ thuật có thể mất tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
A secondary risk is the lack of available market information. You can easily research a stock and its performance as the SEC requires public disclosure of relevant information, and the stock markets are well-organized. That isn’t generally possible with artwork, particularly for work by contemporary artists.
Một rủi ro thứ cấp là thiếu thông tin thị trường có sẵn. Bạn có thể dễ dàng nghiên cứu về một cổ phiếu và hiệu suất của nó vì SEC yêu cầu công bố thông tin liên quan, và các thị trường chứng khoán được tổ chức tốt. Điều này thường không thực tế với các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là đối với các tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại.
How can collectors mitigate these risks to ensure a sound investment? Làm thế nào để các nhà sưu tập giảm thiểu những rủi ro này để đảm bảo đầu tư an toàn?
Rather than thinking in terms of flipping an artwork, collectors should consider monetizing artwork in other ways. For example, artwork is a non-depreciating asset and can be used as collateral on a loan while still enjoying the artwork. Estimates vary, but in the U.S. alone there is probably $30-40 billion dollars of loans secured by artwork. There is also the opportunity to donate artwork to a museum or other art-related non-profit and receive a tax deduction for the then-current fair market value. For example, if you buy an artwork for $25,000 and donate it when it has appreciated in value to $100,000, you would deduct $100,000 on your tax return. If you’re in a 50% combined state and federal tax bracket, that means you would reduce you tax burden by $50,000—twice what you paid for the artwork originally.
Thay vì nghĩ về việc mua bán nghệ thuật với mục đích lợi nhuận ngắn hạn, các nhà sưu tập nên xem xét việc tạo ra thu nhập từ nghệ thuật bằng các cách khác. Ví dụ, nghệ thuật là một tài sản không suy giảm và có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay trong khi vẫn có thể tận hưởng nó. Ước tính khác nhau, nhưng chỉ riêng tại Hoa Kỳ có khoảng 30-40 tỷ đô la được bảo đảm bằng nghệ thuật. Còn cơ hội để quyên góp nghệ thuật cho bảo tàng hoặc các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến nghệ thuật và nhận được khoản giảm thuế dựa trên giá trị thị trường hợp lý hiện tại. Ví dụ, nếu bạn mua một tác phẩm nghệ thuật với giá 25,000 USD và quyên góp nó khi nó đã tăng giá lên 100,000 USD, bạn có thể khấu trừ 100,000 USD trên tờ khai thuế của mình. Nếu bạn nằm trong mức thuế kết hợp của bang và liên bang là 50%, điều đó có nghĩa là bạn sẽ giảm thiểu mức thuế của mình đi 50,000 USD—gấp đôi số tiền bạn đã trả cho tác phẩm nghệ thuật ban đầu.
How do experts determine the fair market value of a piece of art? Làm thế nào các chuyên gia xác định giá trị thị trường hợp lý của một tác phẩm nghệ thuật?
The fair market value is typically determined by licensed, certified appraisers. These are people who are trained in the process of valuing artwork. They will typically look to auction results within the past three years, if available, as the basis for their assessment. If auction results aren’t available, they will then look at recent retail selling prices in the market and auction results of artworks by other artists of a similar character. In theory, if two appraisers have the same information available to them, they should theoretically come to the same valuations. However, that’s rarely the case since there are subjective factors involved.


Giá trị thị trường hợp lý thường được xác định bởi các nhà định giá có giấy phép và chứng nhận. Đây là những người được đào tạo trong quá trình định giá tác phẩm nghệ thuật. Thông thường, họ sẽ dựa vào kết quả đấu giá trong ba năm gần đây, nếu có sẵn, là cơ sở cho đánh giá của họ. Nếu không có kết quả đấu giá, họ sẽ xem xét giá bán lẻ gần đây trên thị trường và kết quả đấu giá của các tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sĩ có tính chất tương tự. Lý thuyết là nếu hai nhà định giá có cùng thông tin có sẵn, họ nên ấn định giá trị giống nhau. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra vì có các yếu tố chủ quan liên quan.
What advice would you give to someone looking to start investing in art today? Lời khuyên của anh dành cho những người muốn bắt đầu đầu tư vào nghệ thuật ngày nay là gì?
First, buy what you love, what speaks to you, what moves you. That way, you’ll always have something you value, even if it doesn’t appreciate in monetary value. Second, take the time to acquaint yourself with the artist’s background, philosophy, exhibition and sales history. Third, look for work that is distinctive and well-represented by a reputable, established gallery or agency.
Đầu tiên, hãy mua những gì bạn yêu thích, những gì kêu gọi bạn, những gì khiến bạn rung động. Điều này sẽ giúp bạn luôn có một thứ mà bạn trân trọng, ngay cả khi nó không tăng giá về mặt tiền tệ. Thứ hai, dành thời gian để làm quen với lý lịch của nghệ sĩ, triết lý, lịch sử triển lãm và bán hàng của họ. Thứ ba, tìm kiếm những tác phẩm có đặc điểm nổi bật và được đại diện tốt bởi một phòng trưng bày hoặc đại lý uy tín, đã có tiếng.
And to conclude this article, I hope that you, our valued readers, have had a truly wonderful experience exploring the world of art with Randall J. Slavin. We must recognize that art transcends mere investment—it embodies passion, history, and a unique narrative that enriches our lives. Whether you are a seasoned collector or just beginning your artistic journey, the insights shared by Randall Slavin are invaluable in navigating this complex world. To discover more captivating stories and exquisite collections, please visit: www.winnslavin.com.
Và để kết thúc bài viết này, mong rằng quý độc giả có những trải nghiệm thật tuyệt vời khi khám phá thế giới nghệ thuật cùng Randall J. Slavin. Chúng ta phải nhìn nhận rằng nghệ thuật vượt trên tầm cao so với việc đầu tư đơn thuần – nó thể hiện đam mê, lịch sử và một câu chuyện độc đáo làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Cho dù bạn là một người sưu tầm lâu năm hay mới bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình, những kiến thức mà Randall Slavin chia sẻ vô cùng quý báu, giúp chúng ta cách điều hướng trong thế giới phức tạp này. Muốn khám phá thêm những câu chuyện hấp dẫn và những bộ sưu tập tinh túy, hãy ghé vào trang nhà: www.winnslavin.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Sir Daniel Winn:A Creative Journey from Fine Art to Cinema! Hành Trình Sáng Tạo Từ Nghệ Thuật Cao Cấp Sang Điện Ảnh!
Next post RyanWinkle A Champion for Mesa’s Asian District and for all of Mesa

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.