0 0
Read Time:15 Minute, 48 Second

Story by Mai Le

Photos courtesy of Winn Slavin Fine Art

In the world of international art and cinema, the name Sir Daniel Winn is well-known not only as a renowned painter and sculptor but also recently as an inspiring filmmaker. In the October 2023 issue of Viet Lifestyles, we had the honor of featuring Sir Daniel Winn on the cover with an insightful article about his life and art. Today, Viet Lifestyles is once again privileged to continue accompanying him in a new realm of cinema, where he is innovatively using his artistry and creativity to create a trilogy of profound short films of multidimensional artistic value.

Trong thế giới nghệ thuật và điện ảnh quốc tế, tên tuổi của Sir Daniel Winn đã được nhiều người biết đến không chỉ trong vai trò của một họa sĩ, điêu khắc gia danh tiếng mà gần đây anh còn được biết đến là một nhà làm phim đầy cảm hứng. Trong số tháng 10 năm 2023 của Viet Lifestyles, chúng tôi đã vinh dự được giới thiệu Sir Daniel Winn trên bìa tạp chí với một bài viết sâu sắc về cuộc đời và nghệ thuật của anh. Nay, Việt Lifestyles thêm một lần nữa được vinh hạnh tiếp tục đồng hành cùng anh ở một lãnh vực mới về phim ảnh khi anh đã đột phá dùng nghệ thuật và sự sáng tạo của mình để thực hiện một bộ ba phim ngắn mang tính nghệ thuật đa chiều sâu sắc.

As a dedicated fan of Sir Daniel, I have witnessed his remarkable transition from a skilled artist to a highly creative filmmaker. Perhaps his early life, marked by the chaos of the Vietnam War, has deeply imbued in him an appreciation for the fleeting beauty of life and the harsh realities of existence. This unique perspective has been vividly expressed in his artwork and laid the foundation for the success of his upcoming film projects.

Là một trong những người hâm mộ tài năng anh Daniel Winn, tôi đã chứng kiến sự chuyển mình đột phá của anh Daniel từ một họa sĩ tài ba thành một nhà làm phim nghệ thuật đầy sáng tạo. Có lẻ, cuộc đời niên thiếu của anh, đánh dấu bởi sự hỗn loạn của chiến tranh Việt Nam, đã thấm nhuần trong anh sự cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp phù du của cuộc sống và những thực tế khắc nghiệt của sự tồn tại. Quan điểm độc đáo này đã được thể hiện sống động trong các tác phẩm nghệ thuật của anh, và là nền tảng cho sự thành công của những dự án điện ảnh phim sắp tới của anh.

Journey from Chaos to Creativity – Hành Trình Từ Hỗn Loạn đến Sáng Tạo

Sir Daniel’s style blends sculpture, painting, and cinematic artistry with exquisite finesse, each piece inviting profound emotional resonance. His transition from traditional art forms to the realm of cinema is a fluid, natural evolution of his artistic expression. Renowned for his monumental sculptures and vibrant paintings exhibited from Beverly Hills to Shanghai and Saigon, Sir Daniel consistently portrays the deep emotional spectrum of human life amidst its complexities. This ability has skillfully transferred to his films, starting with the “Existential Surrealism Trilogy” and the upcoming feature-length film “Creation.” Through these, viewers will perceive his profound convictions and experiences vividly conveyed into visually compelling narratives, reflecting on the origins of the universe and its correlation with humanity.

Phong cách của Sir Daniel là sự kết hợp tinh tế giữa điêu khắc, hội họa và nghệ thuật điện ảnh, mỗi tác phẩm không chỉ để xem mà còn để cảm nhận sâu sắc. Sự chuyển mình từ nghệ thuật truyền thống sang lãnh vực điện ảnh của nghệ sĩ Daniel Winn giống như một bước nhảy uyển chuyển linh động một cách tự nhiên theo cách anh biểu đạt nghệ thuật của mình. Nổi tiếng với những bức tượng điêu khắc hoành tráng và những bức tranh sống động được trưng bày từ Beverly Hills đến Thượng Hải và Sài Gòn, nghệ sĩ Daniel luôn thể hiện những cung bậc cảm súc sâu lắng của con người trong cuộc sống chồng chất những phức tạp lo toan. Và điều đó đã được anh khéo lép đưa vào điện ảnh với ba phim ngắn đầu tay lấy chủ đề «Bộ Ba Chủ Nghĩa Hiện Sinh» và bộ phim sẽ được phát hành «Creation the Movie». Thông qua những tác phẩm này, người xem sẽ cảm nhận được những niềm tin sâu sắc và trải nghiệm của ông được truyền tải sống động thành những câu chuyện trực quan hấp dẫn, phản ánh về nguồn gốc của vũ trụ và mối liên hệ của nó với nhân loại.

The Existential Surrealism Trilogy: Cinematic Creativity – Bộ Ba Chủ Nghĩa Hiện Sinh: Sự Sáng Tạo Điện Ảnh

Through the production of the “Existential Surrealism” trilogy and the central film “Creation,” Sir Daniel introduces a fresh approach by exploring profound questions about life, existence, and creativity without relying on dialogue. By entirely removing the element of verbal language from his films, Sir Daniel challenges traditional cinematic and creates a purely visual and emotional experience.

Khi thực hiện bộ ba phim ngắn «Existential Surrealism» và phim «Creation,» Sir Daniel Winn thể hiện một cách mới mẻ bằng cách khám phá những câu hỏi lớn về cuộc sống, sự tồn tại, và sáng tạo, mà không cần đến lời nói. Loại bỏ hoàn toàn lời thoại trong các phim của mình, Sir Daniel đã thách thức ngôn ngữ điện ảnh truyền thống và tạo ra một trải nghiệm thuần túy qua hình ảnh và cảm xúc.

  1. Ectropy: His first film of the trilogy explores the emergence of order from chaos, reflecting on the Big Bang, a theme deeply resonant with the destructive beginnings Daniel experienced during his youth in Vietnam. His ability to depict the universe’s fragmented origins through such a personal lens is truly remarkable.

Bộ phim đầu tiên của anh trong bộ ba phim khám phá sự khởi nguồn của trật tự từ hỗn loạn, phản chiếu từ Vụ Nổ Lớn, một chủ đề vang vọng sâu sắc với khởi đầu trong chiến tranh tàn phá mà Sir Daniel Winn đã trải nghiệm thời niên thiếu ở Việt Nam. Khả năng của anh trong việc miêu tả nguồn gốc nổ vụn của vũ trụ qua một lăng kính cá nhân như vậy quả thật là tuyệt vời.

  1. Creation: This centerpiece film delves into the regeneration of life from destruction, a concept strongly felt by Sir Daniel. The film mirrors his fervent belief in life’s resilience, showcasing the beauty of rebirth from ashes, much like his own rise from challenging early years.

Là phim trọng tâm của bộ ba. «Creation» đào sâu vào sự tái sinh của cuộc sống từ sự phá hủy, một khái niệm mà Sir Daniel Winn thể hiện với sự cảm nhận mạnh mẽ. Bộ phim phản ánh niềm tin mãnh liệt của anh đối với khả năng phục hồi của cuộc sống, thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống khi được tái sinh từ đống tro tàn, giống như chính sự vươn lên của chính anh từ những năm đầu đầy thử thách.

  1. Entropy: Concluding the trilogy, “Entropy” portrays a return to chaos, an inevitable cycle of existence that Sir Daniel intimately understands. This film challenges viewers to contemplate the transient nature of life and the universe, themes ever-present in Sir Daniel’s artistic repertoire.

Kết thúc bộ ba phim ngắn, phim «Entropy» mô tả sự trở lại với sự hỗn loạn, một chu kỳ tồn tại không thể tránh khỏi mà Sir Daniel Winn hiểu rất rõ. Bộ phim này thách thức người xem suy ngẫm về bản chất phù du của cuộc sống và vũ trụ, những chủ đề luôn hiện hữu trong tác phẩm nghệ thuật của Daniel.

“Creation the Movie: Anticipating a Deeper Exploration” – Phim “Creation the Movie”: Mong Chờ Một Cuộc Khám Phá Sâu Hơn

Scheduled for release in 2026, “Creation the Movie” continues and expands upon the themes explored in the preceding short films. This feature film promises to take audiences deeper into the artistic and existential journey, with a fresh and profound approach to the connections between humanity and the universe, and between creation and destruction. “Creation The Movie” will explore the complex facets of life, unveiling spiritual and philosophical landscapes through the lens of cinema, emphasizing film’s capability as a high art form.

Dự kiến ra mắt vào năm 2026, phim “Creation” tiếp tục và mở rộng những chủ đề đã được khám phá trong các phim ngắn trước đó. Bộ phim hứa hẹn sẽ đưa khán giả vào một hành trình nghệ thuật và hiện sinh sâu hơn, với một cách tiếp cận mới mẻ và sâu sắc về mối liên kết giữa nhân loại và vũ trụ, giữa sự sáng tạo và hủy diệt. Phim “Creation” sẽ khám phá các khía cạnh phức tạp của cuộc sống, hé lộ những cảnh quan tâm linh và triết học qua lăng kính điện ảnh, nhấn mạnh khả năng của phim như một hình thức nghệ thuật cao cấp.

The Journey from Fine Art to Cinema! Hành Trình Từ Nghệ Thuật Cao Cấp Sang Điện Ảnh!

The short film “Creation,” which first premiered at the Asian World Film Festival in Los Angeles in 2023, has garnered international recognition and acclaim, establishing Sir Daniel’s position as a promising filmmaker. Transitioning from the colors of paintbrushes and sculptural curves to the lens of a camera, Sir Daniel has expanded his creative space into cinema. The films he creates are not merely stories being told; they are visual poems, with each frame standing as a testament to his ability to capture profound truths of life through the lens.

Bộ phim ngắn «Creation» ra mắt đầu tiên tại Liên hoan Phim Thế giới Châu Á ở Los Angeles năm 2023 vừa qua, đã được sự công nhận và khen ngợi quốc tế, khẳng định vị thế của Sir Daniel như một nhà làm phim đầy triển vọng. Chuyển từ những màu sắc của cọ vẽ và những đường cong điêu khắc sang ống kính máy ảnh, Sir Daniel đã mở rộng không gian sáng tạo của mình vào lĩnh vực điện ảnh. Các phim do anh thực hiện không chỉ là những câu chuyện được kể; mà nó còn được xem là những bài thơ hình ảnh, mỗi khung hình là một chứng nhân cho khả năng của anh ghi lại những chân lý sâu sắc của cuộc sống qua ống kính máy quay.

As we await the release of the short film “Ectropy,” slated for fall of 2024, let’s delve into Sir Daniel Winn’s insights shared in our interview about his cinematic vision:

Trong khi chúng ta trông đợi sự phát hành của phim ngắn «Ectropy» vào mùa thu năm 2024, hãy cùng tìm hiểu những quan điểm của Sir Daniel Winn được chia sẻ trong buổi phỏng vấn với chúng tôi về tầm nhìn điện ảnh của anh:

During your transition from static arts (painting, sculpture) to dynamic arts (cinema), what has been your biggest challenge, and how did you overcome it? Trong quá trình chuyển đổi từ nghệ thuật tĩnh (hội họa, điêu khắc) sang nghệ thuật động (điện ảnh), thách thức lớn nhất đối với anh là gì và anh đã vượt qua nó như thế nào?

The biggest challenge in moving from static art to cinematic art is understanding how to communicate in a different medium. When I create paintings and sculptures, I’m very aware of my approach to communicating my philosophy of universal truth. With cinema, there is much more involved since every frame could be considered a single static piece. In an 18-minute short film, you could be looking at tens of thousands of frames, each one a piece of static art itself. In addition to that, there is also music to evoke emotion. When people view cinematic art, their understanding of the work is much more complex. I overcame this challenge by analyzing films from artistic directors like Fellini and Kubrick, the old masters of cinematic film, to understand how they visually communicated their ideas. I’ve watched dozens of films by these directors and, based on that, have challenged myself to see what I could achieve with my directors and writers as far as providing that effect to the viewers. For “Ectropy,” we have Jordan Schulz directing, who also co-wrote it with Andrew Creme. And we’re introducing actress Vivienne Lucille as well.

Thách thức lớn nhất khi chuyển từ nghệ thuật tĩnh sang nghệ thuật điện ảnh là hiểu cách truyền đạt thông điệp qua một phương tiện khác. Khi tôi tạo ra những bức tranh và tác phẩm điêu khắc, tôi rất ý thức về cách tiếp cận của mình để truyền đạt triết lý về chân lý phổ quát. Với điện ảnh, có nhiều yếu tố hơn liên quan vì mỗi khung hình có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật tĩnh. Trong một bộ phim ngắn 18 phút, bạn có thể nhìn vào hàng chục nghìn khung hình, mỗi khung hình là một tác phẩm nghệ thuật tĩnh riêng biệt. Ngoài ra, còn có âm nhạc để gợi lên cảm xúc. Khi mọi người xem nghệ thuật điện ảnh, sự hiểu biết của họ về tác phẩm phức tạp hơn nhiều. Tôi đã vượt qua thách thức này bằng cách phân tích các bộ phim từ những đạo diễn nghệ thuật như Fellini và Kubrick, những bậc thầy của điện ảnh, để hiểu cách họ truyền đạt ý tưởng một cách trực quan. Tôi đã xem hàng chục bộ phim của những đạo diễn này và, dựa trên đó, đã thử thách bản thân để xem tôi có thể đạt được điều gì với các đạo diễn và biên kịch của mình nhằm mang lại hiệu ứng đó cho khán giả. Đối với “Ectropy,” chúng tôi có Jordan Schulz làm đạo diễn, người cũng đồng viết kịch bản với Andrew Creme. Và chúng tôi cũng giới thiệu nữ diễn viên Vivienne Lucille.

How have you used imagery in your films to convey deep philosophical concepts of existence and creation? Anh đã sử dụng hình ảnh trong các bộ phim của mình như thế nào để truyền tải những khái niệm triết học sâu sắc về sự tồn tại và sự sáng tạo?

The imagery in the film is incredibly intricate. We constructed an entire set as if it were artwork. Essentially, filming inside it felt like being within one of my paintings with the space mirroring the dimensions of my sculptures in a three-dimensional environment. We devoted considerable time and effort to crafting the set based on my art while also imbuing it with an epic cinematic ambiance. The set was the inside of a cave that transforms throughout the film. Each day of filming, it changed. This gradual transformation allowed me to convey my philosophical concepts.

Hình ảnh trong phim vô cùng phức tạp. Chúng tôi đã xây dựng một bối cảnh hoàn chỉnh như thể nó là một tác phẩm nghệ thuật. Thực chất, quay phim bên trong đó giống như ở trong một bức tranh của tôi với không gian phản chiếu kích thước của các tác phẩm điêu khắc của tôi trong môi trường ba chiều. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian và công sức để tạo ra bối cảnh dựa trên nghệ thuật của tôi trong khi cũng mang đến một không khí điện ảnh hoành tráng. Bối cảnh là bên trong một hang động biến đổi suốt bộ phim. Mỗi ngày quay phim, nó thay đổi. Sự biến đổi dần dần này cho phép tôi truyền tải những khái niệm triết học của mình.

Why did you choose to completely eliminate dialogue in your films, and how do you think this affects the way the audience experiences your work? Tại sao anh chọn loại bỏ hoàn toàn lời thoại trong các phim của mình, theo anh, thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách khán giả trải nghiệm khi xem phim?

I purposefully omitted dialogue in an effort to transcend any specific spoken language. Each of us communicates uniquely, and a single dialogue or language would not accurately convey that diversity. Excluding dialogue allows each viewer to interpret the film based on their own life experiences. Through this approach, I hope viewers will derive their own concepts of what constitutes universal truth to them as shaped by my philosophical perspective.

Tôi cố ý bỏ đi phần đối thoại với mục đích vượt trên bất kỳ ngôn ngữ nói cụ thể nào. Mỗi người trong chúng ta giao tiếp theo một cách riêng và một cuộc đối thoại hay ngôn ngữ duy nhất sẽ không thể truyền tải chính xác sự đa dạng đó. Việc loại bỏ đối thoại cho phép mỗi khán giả diễn giải bộ phim dựa theo trải nghiệm cuộc sống của riêng họ. Thông qua cách tiếp cận này, tôi hy vọng khán giả sẽ rút ra những khái niệm riêng của họ về những gì tạo nên sự thật phổ quát đối với họ được định hình qua quan điểm triết học của tôi.

Join the Cinematic Odyssey – Tham Gia Hành Trình Điện Ảnh

“Creation” and the “Existential Surrealism Trilogy” are more than cinematic experiences; they are journeys through the vast tapestry of the universe as envisioned by one of the most brilliant artistic minds of our time. Sir Daniel Winn invites us to join him on this odyssey of art, philosophy, and cinema. As we embark on this journey, we are not merely observers but participants in a grand exploration of existence, creativity, and the human spirit. Prepare to be part of this magnificent adventure where each film is a chapter in the never-ending story of the universe.

“Creation” và “Existential Surrealism Trilogy” không chỉ là những trải nghiệm điện ảnh; chúng là những hành trình qua tấm thảm rộng lớn của vũ trụ theo tầm nhìn của một trong những bộ óc nghệ thuật xuất sắc nhất thời đại của chúng ta. Sir Daniel Winn mời chúng ta cùng tham gia vào cuộc phiêu lưu với nghệ thuật, triết học và điện ảnh. Khi chúng ta bắt đầu hành trình này, chúng ta không chỉ là những người quan sát mà còn là những người tham gia vào một cuộc khám phá lớn về sự tồn tại, sự sáng tạo và tinh thần con người. Hãy chuẩn bị để trở thành một phần của cuộc phiêu lưu tuyệt vời này, nơi mỗi bộ phim là một chương trong câu chuyện không bao giờ kết thúc của vũ trụ.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post LỄ VINH DANH LINH MỤC ANTHONY ĐÀO QUANG CHÍNH Ở NHÀ THỜ CATHERINE OF ALEXANDRIA
Next post Exploring the World of Fine Art – Khám Phá Thế Giới Nghệ Thuật Cao Cấp Cùng Randall J. Slavin

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.