0 0
Read Time:17 Minute, 22 Second
By: Christopher J. Chan, Founder of Christopher J Chan IP Law

Whether you are starting a company, buying a company, or considering starting or buying a company, intellectual property or “IP” should be a primary consideration for a business owner’s decision making. The company’s IP can greatly increase the value of the company, but there are IP risks that can be liabilities that diminish the value of the company. Generally, the IP in a company can include trademarks, copyrights, patents, trade secrets, and any other confidential or information needed to operate the business.
Cho dù quý vị đang thành lập công ty, mua một cơ sở thương mại hay đang cân nhắc việc thành lập hoặc mua lại một công ty thì sở hữu trí tuệ hay “IP” phải là một yếu tố chính trong việc quyết định của một chủ doanh nghiệp. IP có thể tăng giá trị của một công ty một cách đáng kể, nhưng cũng có thể gây ra một số rủi ro có thể làm giảm giá trị của công ty. Nói một cách tổng quát, IP của một công ty có thể bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và bất kỳ dữ kiện, chi tiết bí mật hay tin tức cần có nào khác để vận hành doanh nghiệp.


Since IP can sometimes be a challenging issue for a business to address, an experienced IP lawyer can help counsel the business how to protect its IP as well as prepare any necessary registrations to ensure that IP assets can increase company value. Further, an experienced IP lawyer can help the business in structuring and preparing its contracts with the company’s suppliers, manufacturers, developers, contractors, and customers by protecting the company’s IP assets in these contracts.
Vì IP đôi khi là một vấn đề phức tạp nên một luật sư chuyên về IP có kinh nghiệm có thể tư vấn và giúp chủ doanh nghiệp cách bảo vệ IP của mình, cũng như nộp tất cả những đơn cần thiết để đảm bảo sở hữu trí tuệ, ngõ hầu làm tăng giá trị của công ty. Hơn nữa, một luật sư có kinh nghiệm về IP có thể giúp doanh nghiệp soạn hợp đồng với các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phát triển, nhà thầu và khách hàng để bảo vệ IP của công ty trong các hợp đồng này.
The first IP tool for a business owner to understand is trademarks. Trademarks can be words, phrases, logos, and other devices used to identify the company as a source of its goods or services. Trademarks can be very valuable to the company when the trademarks are used exclusively and are protected by the company. Famous examples of trademarks include the word Coca-Cola, Nike’s phrase “Just Do It”, and the McDonald’s Golden Arches logo.

Công cụ IP đầu tiên mà chủ doanh nghiệp cần hiểu là nhãn hiệu. Nhãn hiệu có thể là một từ, một cụm từ, biểu tượng (logo) và các công cụ khác được dùng để xác định công ty là nguồn cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Nhãn hiệu có thể rất có giá trị với một công ty khi nhãn hiệu đó được sử dụng độc quyền và được công ty bảo vệ. Các ví dụ nổi tiếng về nhãn hiệu gồm từ Coca-Cola, cụm từ “Just Do It” của Nike và logo Golden Arches của McDonald.


When starting a business, usually the business will offer a good or service for sale under a selected word, phrase, or logo. The selected word, phrase, or logo functions as a trademark when the trademark is actually used in commerce with a good or service. Careful selection of the trademark must be taken since other companies, particularly competitors, may have previously adopted the same or similar trademark. It is important to conduct a trademark search before adopting a trademark since the first person or company that uses the trademark in commerce will have superior trademark rights over a subsequent user of the same trademark.
Khi mở một cơ sở thương mại, thường thì một doanh nghiệp sẽ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Những sản phẩm hay dịch vụ này được bán qua thông điệp chính gồm một từ, một cụm từ hoặc logo đã được chọn. Từ, cụm từ hoặc logo có chức năng như nhãn hiệu khi nhãn hiệu này thực sự được dùng trong việc cung cấp hoặc quảng cáo cho sản phẩm hay dịch vụ. Phải lựa chọn nhãn hiệu cẩn thận vì các công ty khác, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh, có thể đã sử dụng nhãn hiệu tương tự hoặc tương tự trước mình. Điều quan trọng là phải nghiên cứu trước khi sử dụng một nhãn hiệu vì người hoặc công ty đầu tiên sử dụng nhãn hiệu đó sẽ có quyền nhãn hiệu cao hơn người dùng cùng nhãn hiệu sau đó.
An experienced IP lawyer can conduct a trademark search and evaluate the trademark search results. There is significant risk in selecting and using trademark that is the same or similar to a competitor’s trademark. If a likelihood of confusion exists between the two trademarks, trademark infringement may result and the later user of the trademark may be forced to stop using the trademark and pay damages to the trademark owner.
Một luật sư chuyên về IP có kinh nghiệm có thể giúp bạn tra cứu nhãn hiệu và đánh giá kết quả những tra cứu này. Lý do phải tra cứu là vì việc chọn và sử dụng nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự với nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh có thể tạo rủi ro lớn cho công ty. Nếu khách hàng có thể nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu thì việc vi phạm nhãn hiệu có thể xảy ra, và người sử dụng một nhãn hiệu đã được công ty khác dùng có thể bị buộc phải ngừng sử dụng nhãn hiệu đó và bồi thường thiệt hại cho người sở hữu nhãn hiệu.
The same infringement risk may exist in buying a company that has already been selling a good or service under a trademark. Before the company is purchased, an experienced IP lawyer should research the company’s trademarks and determine if the trademarks are in conflict with any competitor’s trademarks. Finally, the registration of a trademark with the U.S. Trademark Office (USPTO) is optional, but most companies that value their trademarks will consider registering trademarks since the trademarks will be entered into a database that can be searched by other companies deciding whether to select and use their new trademarks.
Rủi ro vi phạm tương tự cũng có thể xảy ra khi bạn mua lại một công ty đã bán sản phẩm hoặc dịch vụ dưới một nhãn hiệu. Trước khi mua công ty, một luật sư chuyên về IP có kinh nghiệm cần phải nghiên cứu nhãn hiệu của công ty và xác định xem nhãn hiệu đó có xung đột với nhãn hiệu của bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào hay không. Cuối cùng, việc đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) tuy không bắt buộc, nhưng hầu hết các công ty coi trọng nhãn hiệu của mình sẽ xét việc đăng ký, vì sau khi đăng ký, nhãn hiệu của bạn sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu mà các công ty khác có thể tìm kiếm và quyết định xem có nên chọn và sử dụng nhãn hiệu mới của họ hay không.


Next, copyrights can be a valuable IP tool for a business to protect original instruction manuals, presentations, advertisements, and other creative materials that support the company’s operations. Copyrights can also protect original music, artwork, and software code including object and source code. Copyright protection is similar to trademark since registration of a copyright with the U.S. Copyright Office (USCO) is optional, but most copyright owners that value their copyrights will consider registering copyrights since registration is required before enforcing a copyright in U.S. court. An experienced IP lawyer can assist in preparing the correct copyright application to file for the company’s creative works.
Sau nhãn hiệu, bản quyền là một công cụ IP có giá trị để một doanh nghiệp bảo vệ những tập hướng dẫn sử dụng, bài thuyết trình, quảng cáo và các tài liệu sáng tạo khác được thiết lập để hỗ trợ hoạt động của công ty. Bản quyền có thể dùng để bảo vệ âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và các mã phần mềm kể cả phần mềm nguồn. Việc bảo vệ bản quyền tương tự như bảo vệ nhãn hiệu, vì tuy việc đăng ký bản quyền với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ (USCO) không bắt buộc, nhưng hầu hết những ai nắm bản quyền có giá trị đều sẽ cân nhắc việc đăng ký vì một bản quyền phải đăng ký thì mới được bảo vệ trước tòa án Hoa Kỳ. Một luật sư chuyên về IP với nhiều kinh nghiệm có thể hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bản quyền thích hợp để bảo vệ tác quyền cho những tác phẩm sáng tạo của mình.
Next, patents can be a valuable IP tool to protect a company’s inventions, business processes, software, proprietary formulas, and designs. Two types of patents can be useful to file. Utility patents can protect the functionality of an invention, or how the invention operates, and design patents can protect the ornamental features of an invention, or how the invention looks. Usually patent protection can be relatively expensive but for a company that sells its own technology, product, or software, obtaining a patent can create a legal monopoly for the company to be the sole source of the company’s technology, product, or software. Before a company begins selling a new product, the company should consider whether a competitor’s patent might prevent the company from selling its own product. An experienced IP attorney can assist in approving the product for sale.
Kế đến, bằng sáng chế là một công cụ IP quan trọng để bảo vệ phát minh, quy trình kinh doanh, phần mềm, công thức và thiết kế độc quyền của công ty. Một công ty có thể nộp hai loại bằng sáng chế. Bằng sáng chế tiện nghi có thể bảo vệ chức năng hoặc cách thức hoạt động của sáng chế, trong khi đó bằng sáng chế thiết kế có thể bảo vệ các đặc điểm trang trí hoặc hình thức của sáng chế. Thường thì việc bảo vệ bằng sáng chế tương đối tốn kém nhưng với một công ty chuyên bán công nghệ, sản phẩm hoặc phần mềm, việc có bằng sáng chế giúp họ có sự độc quyền về mặt pháp lý để công ty trở thành nguồn cung cấp duy nhất về công nghệ, sản phẩm hoặc phần mềm mà họ sáng chế. Trước khi bắt đầu bán một sản phẩm mới, công ty nên xét xem liệu bằng sáng chế của đối thủ cạnh tranh có thể ngăn cản công ty bán sản phẩm của mình hay không. Luật sư sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xin phép được quyền bán sản phẩm.


There is significant IP risk in not having a product approved for sale. If a patent owner objects to the company’s product, the company may be liable for damages and may have to stop selling the product. Once the company’s product is approved, if the product is patentable, an application for a patent must be filed with the U.S. Patent Office (USPTO) within one year of the invention being publicly disclosed or offered for sale to the public. It is also important to know that U.S. patent law is different than all other countries, and if the company wants patent protection in another country, such as Vietnam, then an application for patent should be filed with the U.S. Patent Office (USPTO) before the invention being publicly disclosed or offered for sale to the public. 
Một doanh nghiệp bán sản phẩm chưa được phê chuẩn có thể gặp nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu người sở hữu bằng sáng chế phản đối việc bán sản phẩm của một công ty, công ty ấy có thể phải bồi thường thiệt hại và phải ngừng bán sản phẩm. Sau khi sản phẩm của công ty được phê duyệt, nếu sản phẩm đó có triển vọng được cấp bằng sáng chế thì đơn xin bằng sáng chế phải được nộp cho Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) trong vòng một năm kể từ khi phát minh được công bố hoặc bán. Điều quan trọng các doanh nhân cần biết là luật sáng chế của Hoa Kỳ khác với các quốc gia khác, và nếu công ty muốn bằng sáng chế được bảo vệ ở một quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam, thì đơn xin bằng sáng chế phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) trước sáng chế này được công bố hoặc được bán ra thị trường.
Finally, in some instances, filing a patent application for an invention may not be the right option for a company. Sometimes, the invention is best treated as a trade secret. A famous example of a trade secret includes the formula for the Coca-Cola soft drink. Other examples of trade secrets can be customer lists and manufacturing processes. Trade secrets are valuable company information that must be carefully protected with limited and controlled employee access to the trade secret. Many companies use employee confidentiality agreements to protect their trade secrets. Depending on the trade secret to be protected, an experienced IP lawyer can prepare employee confidentiality agreements.
Cuối cùng, trong một số trường hợp, xin bằng sáng chế cho một phát minh có thể không phải là lựa chọn thích hợp nhất cho một doanh nghiệp. Đôi khi, giữ sáng chế như một bí mật thương mại là lựa chọn tốt nhất. Một ví dụ nổi tiếng về bí mật thương mại là công thức của Coca-Cola. Các ví dụ bí mật thương mại khác là danh sách khách hàng và quy trình sản xuất. Bí mật thương mại là tài sản quý giá của công ty, cần phải được bảo mật cẩn thận và với quyền truy cập hạn chế, chỉ nhân viên được phép mới có thể biết về bí mật thương mại. Nhiều công ty bắt nhân viên phải ký thỏa thuận bảo bí mật thương mại. Tùy thuộc vào loại bí mật thương mại cần bảo vệ, một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm có thể giúp các doanh nghiệp soạn thỏa thuận để nhân viên ký vào.
When selecting an experienced IP lawyer, the IP lawyer should be knowledgeable about both the company’s technology and industry. For a company interested in patents, the IP lawyer should also be a registered U.S. patent or design attorney, which are special qualifications for an IP lawyer to obtain from the U.S. Patent Office (USPTO). While there is no special qualification for an IP lawyer to protect trademarks, copyrights, and trade secrets, the company should select an experienced IP lawyer who can advise in any possible overlap in IP protection that patents, copyrights, trademarks, and trade secrets can provide. Relatively strong IP protection can be created when more than one IP tool is used to protect the company’s technology, product, or service. Finally, the company’s contracts with suppliers, manufacturers, developers, contractors, and customers should be carefully prepared to protect the company’s IP assets and ensure that the company continues to own and properly manage its IP.
Tiêu chuẩn chọn một luật sư chuyên về IP có kinh nghiệm là luật sư này nên am hiểu cả về công nghệ lẫn ngành của công ty. Với một doanh nghiệp đang muốn xin bằng sáng chế, luật sư được chọn cũng phải là người đã đăng ký với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) rằng mình là một luật chuyên về lãnh vực này. Để được USPTO công nhận là luật sư về bằng sáng chế, những luật sư này phải hội đủ một số điều kiện đặc biệt. Mặc dù luật sư lo việc bảo vệ nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại, không cần phải hội đủ những điều kiện chuyên môn mà luật sư chuyên về bằng sáng chế phải có, các doanh nghiệp vẫn nên chọn một luật sư chuyên về IP có kinh nghiệm để được tư vấn về bất kỳ sự chồng chéo nào có thể có trong việc bảo vệ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và bí mật thương mại. Sở hữu trí tuệ của một công ty sẽ được bảo vệ tốt kỹ hơn khi nhiều khí cụ bảo vệ IP cùng được dùng. Cuối cùng, hợp đồng của công ty với nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phát triển, nhà thầu và khách hàng cần phải được soạn thảo cẩn thận để tài sản trí tuệ của công ty được bảo vệ đúng mức, cũng như đảm bảo rằng công ty có thể duy trì sở hữu cũng như quản lý đúng mực tài sản trí tuệ của mình.

Christopher J Chan IP Law
Contact info: www.christopherjchan.com
Phone: 404.625.9599
Email: IP@christopherjchan.com

Services and credentials: 
Christopher J. Chan IP Law is a full-service intellectual property (IP) law firm serving clients in all facets of patent, trademark, and copyright law. The founder and managing partner, Christopher J. Chan, is a registered U.S. Patent Attorney with 25+ years of IP experience. Whether advising in-house counsel at a Fortune 100 corporation, or counseling principals at a technology start-up, we help clients identify key intellectual property and implement state of the art legal strategies to protect it. We represent numerous Asian American businesses in a variety of industries including restaurants, publishing, real estate, health and personal care, and specialty products and services. We can prepare company and employee agreements to protect our client’s intellectual property rights. Our firm also has experience obtaining and enforcing key trademark, patent, copyright, and trade secret rights for a variety of technologies, from artificial intelligence, software, and financial transaction systems to power generation equipment and controls, electro-mechanical devices and medical devices. Please contact us for a free 30 minute consultation to discuss a strategy to protect your company’s intellectual property.

Dịch vụ và tín chỉ:
Christopher J. Chan IP Law là một công ty luật sở hữu trí tuệ (IP) cung cấp cho khách hàng mọi dịch vụ liên quan đến tài sản trí tuệ trong tất cả các khía cạnh của luật sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền. Sáng lập viên và đối tác quản lý Christopher J. Chan, là Luật sư sáng chế đã đăng ký của Hoa Kỳ với hơn 25 năm kinh nghiệm về IP. Cho dù tư vấn cho cố vấn nội bộ tại một tập đoàn Fortune 100 hay tư vấn cho các thành viên của một công ty công nghệ mới được lập ra, chúng tôi đều giúp khách hàng xác định tài sản trí tuệ quan trọng nhất của mình và lập ra các chiến lược pháp lý hiện đại nhất để bảo vệ những tài sản đó. Chúng tôi đại diện cho nhiều doanh nghiệp người Mỹ gốc Á trong nhiều ngành khác nhau gồm nhà hàng, xuất bản, bất động sản, chăm sóc sức khỏe cũng như các sản phẩm và dịch vụ đặc biệt. Chúng tôi có thể soạn thảo các thỏa thuận của công ty và nhân viên để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng. Công ty chúng tôi cũng có kinh nghiệm về việc thu thập và thực thi các quyền nhãn hiệu, bằng sáng chế, bản quyền và bí mật thương mại quan trọng đối với nhiều loại công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo, phần mềm và hệ thống giao dịch tài chánh đến thiết bị phát điện, thiết bị cơ điện và thiết bị y tế. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để được 30 phút tư vấn miễn phí, trong thời gian đó chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị về chiến lược bảo vệ tài sản trí tuệ cho công ty của mình.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam tại Toronto, Canada
Next post LỄ MỪNG THỌ 80 TUỔI ÔNG NGUYỄN VĂN TẠO

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.