0 0
Read Time:15 Minute, 6 Second

By Joshua Kolsrud, Esq.

In the stormy seas of the COVID-19 pandemic, the U.S. government launched a financial lifeboat to struggling businesses: the Paycheck Protection Program (PPP). This initiative, a cornerstone of the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, was designed to offer financial relief to businesses grappling with the economic downturn induced by the pandemic. While many benefited genuinely, a subset manipulated the system, leading to what we now understand as PPP loan fraud. This article delves into the legal intricacies of such fraud and the ramifications it holds for perpetrators.

Trong cơn bão của đại dịch COVID-19, chính phủ Hoa Kỳ đã tung ra một chiếc xuồng cứu sinh tài chính cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn: Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP). Sáng kiến này, nền tảng của Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) do vi-rút Corona, được thiết kế để cung cấp cứu trợ tài chính cho các doanh nghiệp đang vật lộn với suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra. Trong khi nhiều người thực sự được hưởng lợi, một nhóm nhỏ đã thao túng hệ thống, dẫn đến hiện tượng mà ngày nay chúng ta hiểu là gian lận cho vay theo hình thức PPP. Bài viết này đi sâu vào sự phức tạp về mặt pháp lý của hành vi gian lận như vậy và những hậu quả mà nó gây ra cho thủ phạm.

Understanding PPP Loan Fraud – Tìm hiểu về gian lận cho vay theo hình thức PPP

At its core, PPP loan fraud occurs when individuals or businesses make false statements or representations to obtain these federal relief funds. The fraud may manifest in several ways, including:

Về cơ bản, gian lận khoản vay theo hình thức PPP xảy ra khi các cá nhân hoặc doanh nghiệp đưa ra tuyên bố hoặc tuyên bố sai sự thật để nhận được các quỹ cứu trợ liên bang này. Gian lận có thể biểu hiện theo nhiều cách, bao gồm:

 • Inflation of Payroll Costs – Lạm phát chi phí tiền lương:

Businesses exaggerate their payroll expenses to gain higher loan amounts.

Các doanh nghiệp phóng đại chi phí tiền lương để có được số tiền vay cao hơn.

 • Fake Businesses – Doanh nghiệp giả mạo:

Fraudsters claim loans for businesses that do not exist.

Kẻ lừa đảo yêu cầu các khoản vay cho các doanh nghiệp không tồn tại.

 • Misuse of Funds – Lạm dụng tiền:

Using the loan amount for unauthorized personal luxuries rather than the intended payroll and business expenses.

Sử dụng số tiền vay cho những mục đích xa xỉ cá nhân trái phép thay vì trả lương và chi phí kinh doanh dự kiến.

 • Multiple Applications – Nhiều đơn đăng ký:

Submitting applications for the same business through different lenders to obtain multiple loans.

Gửi đơn đăng ký cho cùng một doanh nghiệp thông qua những người cho vay khác nhau để có được nhiều khoản vay.

 • Double-dipping – Nhúng kép:

Some businesses apply for multiple loans, using different lenders, for the same purpose.

Một số doanh nghiệp đăng ký nhiều khoản vay, sử dụng những người cho vay khác nhau, cho cùng một mục đích.

The Imperative of an Experienced Defense Attorney in PPP Loan Fraud Cases

Sự cần thiết của một luật sư bào chữa có kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo cho vay theo hình thức PPP

Facing accusations of PPP loan fraud is no small matter. The consequences, both legal and reputational, can be severe. For individuals or businesses who find themselves in the crosshairs of such investigations, securing the services of an experienced defense attorney becomes crucial. Here’s why:

Đối mặt với cáo buộc lừa đảo cho vay PPP là chuyện không hề nhỏ. Hậu quả, cả về mặt pháp lý và danh tiếng, có thể rất nghiêm trọng. Đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp nằm trong tầm ngắm của các cuộc điều tra như vậy, việc đảm bảo dịch vụ của một luật sư bào chữa có kinh nghiệm trở nên quan trọng. Đây là lý do tại sao:

 1. Complexity of the Law – Tính phức tạp của luật:  

PPP loan provisions, given their emergency inception and constant updates, can be intricate. Navigating the legal maze of federal statutes, loan terms, and conditions requires a keen understanding, something a seasoned defense attorney brings to the table.

Các điều khoản cho vay theo hình thức PPP, do được ban hành khẩn cấp và cập nhật liên tục, có thể phức tạp. Việc điều hướng mê cung pháp lý gồm các đạo luật liên bang, các điều khoản và điều kiện cho vay đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, điều mà một luật sư bào chữa dày dạn kinh nghiệm mang đến.

 • Mitigating Severe Penalties –  Giảm nhẹ các hình phạt nghiêm khắc:

As discussed earlier, the penalties for PPP loan fraud can be particularly harsh. An experienced attorney can evaluate the evidence, argue for reduced charges, or even get the case dismissed if the accusations are baseless.

Như đã thảo luận trước đó, các hình phạt đối với hành vi gian lận khoản vay theo hình thức PPP có thể đặc biệt nghiêm khắc. Một luật sư có kinh nghiệm có thể đánh giá bằng chứng, tranh luận để giảm mức phí hoặc thậm chí bác bỏ vụ việc nếu những lời buộc tội là vô căn cứ.

 • Protecting Rights – Bảo vệ quyền:

Accused individuals or entities have rights that need safeguarding during investigations and trials. For instance, ensuring that investigations were conducted legally, or evidence was obtained without infringing on rights, can influence a case’s outcome.

Các cá nhân hoặc tổ chức bị buộc tội có các quyền cần được bảo vệ trong quá trình điều tra và xét xử. Ví dụ, việc đảm bảo rằng các cuộc điều tra được tiến hành hợp pháp hoặc thu được bằng chứng mà không vi phạm các quyền có thể ảnh hưởng đến kết quả của vụ án.

 • Understanding of Financial Nuances – Hiểu biết về các sắc thái tài chính:

An attorney experienced in financial or white-collar crime can understand the intricacies involved in loan applications, financial statements, and other documentation. This expertise can be pivotal in challenging the prosecution’s narrative or presenting alternative explanations.

Một luật sư có kinh nghiệm về tội phạm tài chính hoặc tội phạm cổ trắng có thể hiểu được những điều phức tạp liên quan đến đơn xin vay, báo cáo tài chính và các tài liệu khác. Kiến thức chuyên môn này có thể đóng vai trò then chốt trong việc thách thức lời tường thuật của bên công tố hoặc đưa ra những lời giải thích thay thế.

 • Reputation Management – Quản lý danh tiếng:

Beyond the immediate legal consequences, accusations of fraud can severely tarnish personal and corporate reputations. Experienced attorneys often collaborate with public relations experts to manage and mitigate reputational damage, ensuring a holistic defense strategy.

Ngoài những hậu quả pháp lý trước mắt, cáo buộc gian lận có thể làm hoen ố nghiêm trọng danh tiếng của cá nhân và công ty. Các luật sư giàu kinh nghiệm thường cộng tác với các chuyên gia quan hệ công chúng để quản lý và giảm thiểu thiệt hại về danh tiếng, đảm bảo chiến lược bào chữa toàn diện.

 • Negotiation Skills – Kỹ năng đàm phán:

Not all cases go to trial. Sometimes, the best outcome is a negotiated settlement or plea deal. Having an attorney who is adept at negotiating with federal prosecutors can lead to more favorable terms or reduced charges.

Không phải vụ việc nào cũng được đưa ra xét xử. Đôi khi, kết quả tốt nhất là giải quyết bằng thương lượng hoặc thỏa thuận nhận tội. Việc có một luật sư giỏi trong việc đàm phán với các công tố viên liên bang có thể dẫn đến các điều khoản có lợi hơn hoặc giảm chi phí.

 • Expert Network Access – Truy cập mạng lưới chuyên gia:

Seasoned defense attorneys often have a network of experts, including forensic accountants, financial analysts, and investigators, who can be enlisted to counter the prosecution’s claims or build a robust defense strategy.

Các luật sư bào chữa dày dạn kinh nghiệm thường có một mạng lưới các chuyên gia, bao gồm kế toán pháp lý, nhà phân tích tài chính và điều tra viên, những người có thể tranh thủ để chống lại các tuyên bố của bên công tố hoặc xây dựng một chiến lược bào chữa mạnh mẽ.

 • Emotional and Strategic Support – Hỗ trợ về mặt cảm xúc và chiến lược:

Facing fraud charges can be overwhelming. Beyond the legalities, individuals often grapple with stress, fear, and uncertainty. An experienced attorney provides not just legal, but also emotional and strategic guidance, helping clients understand the process, potential outcomes, and the best steps forward.

Đối mặt với cáo buộc gian lận có thể là điều quá sức chịu đựng. Ngoài vấn đề pháp lý, các cá nhân thường phải vật lộn với căng thẳng, sợ hãi và bất an. Một luật sư giàu kinh nghiệm không chỉ cung cấp hướng dẫn pháp lý mà còn cả cảm xúc và chiến lược, giúp khách hàng hiểu được quy trình, kết quả tiềm năng và các bước đi tốt nhất về phía trước.

 • Avoiding Future Pitfalls – Tránh những cạm bẫy trong tương lai

Even after a case concludes, the ramifications of a PPP loan fraud accusation can persist, especially in terms of future financial dealings or regulatory compliances. An astute attorney can provide counsel on avoiding future pitfalls, ensuring compliance, and rebuilding post-investigation.

Ngay cả sau khi vụ việc kết thúc, hậu quả của cáo buộc gian lận khoản vay theo hình thức PPP vẫn có thể tồn tại, đặc biệt là về các giao dịch tài chính trong tương lai hoặc việc tuân thủ quy định. Một luật sư sắc sảo có thể đưa ra lời khuyên để tránh những cạm bẫy trong tương lai, đảm bảo tuân thủ và xây dựng lại quá trình điều tra sau.

Conclusion – Phần kết luận

PPP loan fraud accusations are fraught with both immediate and long-term challenges. The intricate weave of legal, financial, and reputational threads demands a nuanced defense strategy, something only an experienced attorney can effectively provide. Whether seeking to exonerate themselves, mitigate potential damages, or navigate the complex post-accusation landscape, individuals and businesses alike will find an adept defense attorney to be their most invaluable ally.

Các cáo buộc gian lận cho vay theo hình thức PPP đầy rẫy những thách thức trước mắt và lâu dài. Sự đan xen phức tạp của các chủ đề pháp lý, tài chính và danh tiếng đòi hỏi một chiến lược bào chữa đầy sắc thái, điều mà chỉ một luật sư giàu kinh nghiệm mới có thể cung cấp một cách hiệu quả. Cho dù tìm cách minh oan cho bản thân, giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn hay điều hướng trong bối cảnh phức tạp sau khi bị buộc tội, các cá nhân cũng như doanh nghiệp đều sẽ tìm thấy một luật sư bào chữa lão luyện làm đồng minh vô giá nhất của họ.

Legal Framework Against Fraud – Khung pháp lý chống gian lận

The potential legal ramifications of PPP loan fraud are grave. The U.S. government has established a rigorous framework to prosecute fraudulent claims, and violators may find themselves facing both federal and state charges.

Sự phân nhánh pháp lý tiềm ẩn của gian lận cho vay theo hình thức PPP là rất nghiêm trọng. Chính phủ Hoa Kỳ đã thiết lập một khuôn khổ nghiêm ngặt để truy tố các khiếu nại gian lận và những người vi phạm có thể phải đối mặt với cả cáo buộc liên bang và tiểu bang.

Federal Charges – Hình Phạt Cấp Liên Bang

 • Bank Fraud (18 U.S.C. § 1344): Knowingly executing or attempting to execute a scheme to defraud a financial institution, which includes banks that distribute PPP funds, can result in charges. Convictions can lead to up to 30 years in prison and fines of up to $1 million.
 • Gian lận Ngân hàng (18 U.S.C. § 1344): Cố ý thực hiện hoặc cố gắng thực hiện một âm mưu lừa gạt một tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng phân phối quỹ PPP, có thể bị buộc tội. Các tội danh có thể dẫn đến án tù lên tới 30 năm và số tiền phạt lên tới 1 triệu USD.
 • False Statements (18 U.S.C. § 1001): Making false statements in loan applications is a federal offense, potentially leading to five years’ imprisonment and significant fines.
 • Khai man (18 U.S.C. § 1001): Khai báo gian dối trong đơn xin vay tiền là vi phạm liên bang, có khả năng dẫn đến án tù 5 năm và các khoản tiền phạt đáng kể.
 • Wire Fraud (18 U.S.C. § 1343): Using electronic means, including emails and electronic funds transfers, to commit fraud can result in a 20-year prison term. If the fraud affects a financial institution, the penalty can extend to 30 years.
 • Lừa đảo qua đường dây (18 U.S.C. § 1343): Sử dụng các phương tiện điện tử, bao gồm email và chuyển tiền điện tử, để thực hiện hành vi lừa đảo có thể bị phạt tù 20 năm. Nếu hành vi gian lận ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính, hình phạt có thể kéo dài đến 30 năm.
 • Aggravated Identity Theft (18 U.S.C. § 1028A): Using another person’s identity to obtain PPP funds fraudulently can result in a mandatory two-year prison sentence.
 • Trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn (18 U.S.C. § 1028A): Sử dụng danh tính của người khác để lấy tiền PPP một cách gian lận có thể dẫn đến án tù bắt buộc hai năm.
 • Tax Evasion (26 U.S.C. § 7201): If businesses underreport income or inflate deductions, they can be held accountable for tax evasion.
 • Trốn thuế (26 U.S.C. § 7201): Nếu doanh nghiệp báo cáo thiếu thu nhập hoặc tăng các khoản khấu trừ, họ có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi trốn thuế.

State ChargesHình Phạt của Tiểu bang:

States, including their attorneys general, also have the jurisdiction to prosecute PPP fraud under various statutes like theft, forgery, and state-specific fraudulent practices.

Các tiểu bang, bao gồm cả tổng chưởng lý của họ, cũng có thẩm quyền truy tố gian lận PPP theo nhiều đạo luật khác nhau như trộm cắp, giả mạo và các hành vi gian lận cụ thể của tiểu bang.

The Government’s Response – Phản hồi của Chính phủ

The Department of Justice (DOJ) swiftly responded to allegations of fraud, with numerous charges being levied within months of the program’s initiation. The Small Business Administration (SBA), the body overseeing the PPP, partnered with financial institutions, the Treasury Department, and other federal entities to scrutinize loan applications and track funds’ use.  Moreover, whistleblowers, who can be insiders with knowledge of a company’s misdealing, are protected under the False Claims Act and may even be entitled to a portion of the recovered funds.

Bộ Tư pháp (DOJ) nhanh chóng phản hồi các cáo buộc gian lận, với nhiều cáo buộc được đưa ra trong vòng vài tháng kể từ khi chương trình bắt đầu. Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), cơ quan giám sát PPP, hợp tác với các tổ chức tài chính, Bộ Tài chính và các cơ quan liên bang khác để xem xét kỹ lưỡng các đơn xin vay và theo dõi việc sử dụng vốn.  Hơn nữa, những người tố giác, những người có thể là người trong nội bộ biết về các hành vi sai trái của công ty, được bảo vệ theo Đạo luật Khiếu nại Sai và thậm chí có thể được hưởng một phần số tiền thu hồi được.

Conclusion – Phần kết luận

PPP loan fraud does not merely represent a financial anomaly but is a breach of trust, diverting essential funds away from businesses genuinely in need. While the vast majority of PPP loan recipients acted in good faith, those who sought to exploit the system are facing a legal labyrinth of potential charges and penalties.

Gian lận cho vay theo hình thức PPP không chỉ thể hiện sự bất thường về tài chính mà còn là hành vi vi phạm lòng tin, chuyển các nguồn vốn thiết yếu ra khỏi các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu. Trong khi đại đa số những người nhận khoản vay theo hình thức PPP hành động có thiện chí thì những người tìm cách khai thác hệ thống này đang phải đối mặt với một mê cung pháp lý với các khoản phí và hình phạt tiềm ẩn.

For businesses and legal professionals navigating the PPP landscape, diligence, transparency, and adherence to both the letter and spirit of the law are paramount. As the U.S. continues its economic recovery journey, the legal lessons learned from PPP loan fraud will shape future relief efforts, ensuring that aid reaches its intended beneficiaries.

Đối với các doanh nghiệp và chuyên gia pháp lý đang tìm hiểu bối cảnh PPP, sự cần mẫn, minh bạch và tuân thủ nội dung và tinh thần của pháp luật là điều tối quan trọng.  Khi Hoa Kỳ tiếp tục hành trình phục hồi kinh tế, những bài học pháp lý rút ra từ gian lận khoản vay theo hình thức PPP sẽ định hình các nỗ lực cứu trợ trong tương lai, đảm bảo viện trợ đến được với những người thụ hưởng dự kiến.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn đọc hiểu thêm về vấn đế pháp lý liên quan đến việc gian lận PPP Loan. Nếu quý vị có thắc mắc cần liên lạc văn phòng luật sư Joshua Kolrud để giúp tư vấn cho quý vị (602) 603-4032.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post 40 NĂM NGÔI CHÙA CỔ QUANG MINH ATLANTA NƠI ĐẦU TIÊN ĐỒNG HƯƠNG VIỆT ĐẾN LỄ PHẬT VÀ TU HỌC
Next post Vận Động Thực Hiện Phiếu Bầu Đa Ngôn Ngữ Tại Thị Hạt Morrow

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.