0 0
Read Time:17 Minute, 39 Second

By Josh Kolsrud, Kolsrud Law Offices

In an era where digital footprints permeate every facet of personal and professional life, identity theft has emerged as a critical legal issue. The theft of personal information can lead to devastating financial, legal, and emotional consequences. This article delves into the intricacies of identity theft, explores its legal ramifications, and offers guidance on taking appropriate preventive measures.

Trong thời đại mà dấu chân của ngành kỹ thuật số xâm lấn vào mọi khía cạnh cuộc sống và nghề nghiệp của chúng ta, trộm cắp danh tính đã trở thành một vấn đề pháp lý quan trọng. Việc thông tin cá nhân bị đánh cắp có thể dẫn đến hậu quả tàn khốc về tài chính, pháp lý và tình cảm. Bài viết này phân tích sự phức tạp của hành vi trộm cắp danh tính, tìm hiểu về hậu quả pháp lý của sự việc này và hướng dẫn độc giả những điều cần làm để có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

Understanding Identity Theft
Trộm cắp danh tính là gì?

Trộm cắp danh tính xảy ra khi ai đó đánh cắp và dùng dữ liệu cá nhân của người khác,  một cách bất hợp pháp, để có những hành vi gian lận hoặc lừa đảo, thường là với mục đích mưu cầu lợi ích tài chánh. Những hành vi này gồm từ gian lận thẻ tín dụng đến mạo danh ai đó để nhập cư hoặc xin việc làm một cách bất hợp pháp. Việc số hóa dữ liệu cá nhân đã khiến nạn đánh cắp danh tính ngày càng trở nên phổ biến.

Legal Consequences of Identity Theft
Hậu quả pháp lý của việc trộm cắp danh tính

 1. Criminal Charges
 2. Cáo buộc Hình sự

Identity theft is a criminal offense, with charges ranging from misdemeanor to felony, depending on the severity of the crime. Common charges include:

Trộm cắp danh tính là một hành vi phạm tội hình sự, với các tội danh từ tội nhẹ đến trọng tội, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm. Các cáo buộc thường bao gồm:

 1. Fraudulent Use of Personal Information: Using someone’s personal details without consent for financial benefit.

1.  Dùng thông tin cá nhân một cách gian lận: Dùng thông tin cá nhân của ai đó mà không có sự đồng ý của họ, với mục đính mưu lợi ích tài chính.

 • Impersonation and Forgery: Creating or using documents under another person’s name.
 • Mạo danh và ngụy tạo: Ngụy tạo hoặc sử dụng tài liệu dưới tên người khác.

3.  Computer Crimes: Hacking into systems to steal personal information. 3.

    3. Đột nhập máy tính: Tấn công vào hệ thống máy tính để đánh cắp thông tin cá nhân.

In Arizona, identity theft is not only a significant legal concern but also a strictly enforced criminal offense. The state’s approach to tackling this issue is detailed in several key statutes, each outlining the severity of the crime and its corresponding legal consequences.

Ở tiểu bang Arizona, việc trộm cắp danh tính không chỉ là mối lo ngại pháp lý đáng kể mà còn là một vi phạm luật tội hình sự, bị trừng trị một cách nghiêm ngặt. Cách chính quyền tiểu bang đối phó với vấn nạn này được trình bày chi tiết trong một số đạo luật quan trọng, mỗi đạo luật nêu rõ mức độ nghiêm trọng của tội phạm và hậu quả pháp lý của từng vi phạm.

Under the Arizona Revised Statutes (ARS) §13-2008, identity theft is defined as the unauthorized acquisition, purchase, manufacture, recording, possession, or use of a person’s identifying information, carried out knowingly and with unlawful intent. Classified as a Class 4 felony, the statute emphasizes the seriousness of identity theft, aligning it with other major felonies in terms of legal severity. The implications for those convicted under this statute are substantial, often resulting in imprisonment, fines, and the necessity of restitution to the victims.

Theo Đạo luật Cải tổ Arizona (ARS) §13-2008, hành vi trộm cắp danh tính được định nghĩa là việc cố tình thu thập, mua, ngụy tạo, ghi âm, chiếm sở hữu hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của một người, với mục đích bất hợp pháp. Được phân loại là trọng tội Cấp 4, đạo luật này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc trộm cắp danh tính, xếp nó ngang hàng với các trọng tội khác trước tòa án. Người bị kết án theo đạo luật này phải đối diện với hậu quả rất lớn, thường đưa đến việc phải ngồi tù, phạt tiền và bồi thường cho nạn nhân.

Furthering its legal framework, Arizona addresses the acquisition of another person’s or entity’s identity through ARS §13-2009. This law, categorizing the offense as a Class 5 felony, highlights the state’s rigorous stance against all forms of identity-related crimes. The distinction in classification between ARS §13-2008 and §13-2009 underscores the nuanced approach Arizona takes in penalizing different degrees of identity theft.

Để củng cố khuôn khổ pháp lý của tiểu bang, Arizona còn giải quyết vấn đề đánh cắp danh tính của người hoặc tổ chức khác, qua đạo luật ARS §13-2009. Luật này phân loại trộm cắp danh tính là trọng tội Cấp độ 5, làm nổi bật thái độ nghiêm khắc của tiểu bang trước tất cả các hình thức vi phạm danh tính. Việc đánh cắp danh tính được nâng từ trọng tội cấp 4 lên trọng tội cấp 5 từ ARS §13-2008 đến §13-2009 nhấn mạnh cách giải quyết đa sắc thái của tiểu bang Arizona trong việc xử phạt các mức độ trộm cắp danh tính khác nhau..

The state’s legal system also recognizes the gravity of aggravated identity theft through ARS §13-2010. This statute is reserved for more severe instances of identity theft, such as those involving multiple victims or being part of a larger criminal operation. The designation of aggravated identity theft is an acknowledgment of the varying levels of harm and sophistication in identity theft cases, warranting sterner penalties and reflecting the heightened culpability of the perpetrators.

Hệ thống pháp luật của tiểu bang cũng thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tội trộm  cắp danh tính thông qua ARS §13-2010. Đạo luật này dành riêng cho các vụ trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như những trường hợp liên quan đến nhiều nạn nhân hoặc là một phần của một hành vi phạm tội lớn hơn. Việc chỉ định trộm cắp danh tính cấp nghiêm trọng là động thái thừa nhận mức độ tổn hại và phức tạp khác nhau trong các vụ đánh cắp danh tính, đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn cũng như phản ánh mức độ phạm tội cao hơn của thủ phạm.

Alongside these state statutes, identity theft is also addressed under federal law, which comes into play particularly in cases involving interstate activities or larger-scale fraud. Federal laws pertaining to identity theft include statutes like the Identity Theft and Assumption Deterrence Act, which makes identity theft a federal crime. Convictions under federal law can lead to significant penalties, including lengthy prison sentences, especially in cases involving large-scale fraud or harm to a substantial number of victims.

Bên cạnh các quy chế này của tiểu bang, trộm cắp danh tính cũng được xét xử theo luật liên bang, đặc biệt có hiệu lực trong các trường hợp vi phạm liên tiểu bang hoặc gian lận có tầm vóc quy mô hơn. Luật trộm cắp danh tính của liên bang bao gồm các đạo luật như Đạo luật Ngăn chặn Trộm cắp Danh tính và Giả định, biến hành vi này thành tội hình sự của liên bang. Khi bị kết án theo luật liên bang, người phạm tội phải chịu nhiều hình phạt đáng kể, gồm án tù dài hạn, đặc biệt trong các trường hợp liên quan đến gian lận tầm cỡ lớn hoặc gây tổn hại cho nhiều nạn nhân.

 • Civil Liabilities
 • Trách nhiệm dân sự

In Arizona, the legal ramifications of identity theft extend beyond criminal prosecution to include civil liabilities. These civil consequences are crucial for victims seeking recompense and for perpetrators who might face additional financial repercussions.

Ở tiểu bang Arizona, hậu quả pháp lý của trộm cắp danh tính, ngoài việc bị truy tố hình sự, còn bao gồm trách nhiệm dân sự. Hậu quả dân sự này rất quan trọng cho nạn nhân muốn được bồi thường và cho những thủ phạm có thể phải đối mặt với việc phải đền tiền, ngoài án hình sự.

When an individual’s identity is stolen in Arizona, the victim may have grounds for a civil lawsuit against the perpetrator. This legal avenue allows for the recovery of damages caused by the identity theft, which often include financial loss, but can also encompass emotional distress and harm to reputation. Arizona law provides a framework for these civil actions, recognizing the profound impact identity theft can have on a person’s life.

Khi danh tính của một cá nhân bị đánh cắp ở tiểu bang Arizona, nạn nhân có thể nộp đơn kiện thủ phạm để đòi bồi thường thiệt hại. Con đường pháp lý này cho phép nạn nhân bị thiệt hại phần nào được đền bù. Tổn hại thường bao gồm tổn thất tài chính nhưng cũng có thể bao gồm đau khổ về tinh thần và tổn hại đến danh tiếng. Luật Arizona tạo khuôn khổ cho các vụ kiện dân sự này, và thừa nhận rằng hành vi trộm cắp danh tính có thể gây tác động sâu sắc đến cuộc sống của một người.

The nature of civil liabilities in identity theft cases is multifaceted. Firstly, victims can seek compensation for the direct financial losses incurred. This can range from money stolen from bank accounts to debts incurred in the victim’s name. In addition to actual monetary losses, victims can claim damages for the time and expenses involved in rectifying the issues caused by identity theft, such as legal fees and costs related to credit repair.

Trách nhiệm dân sự trong các vụ trộm cắp danh tính rất đa dạng. Thứ nhất, nạn nhân có thể đòi bồi thường những tổn thất tài chính trực tiếp đến từ danh tính bị đánh cắp. Tổn thất có thể bao gồm nhiều khoản, từ tiền bị đánh cắp từ tài khoản ngân hàng đến các khoản nợ do kẻ cắp gây ra. Ngoài tổn thất tiền bạc, nạn nhân có thể đòi bồi thường thiệt hại về thời gian và chi phí liên quan đến việc khắc phục các vấn đề do việc trộm cắp danh tính gây ra, chẳng hạn như tiền mướn luật sư và phí tổn liên quan đến việc sửa chữa tín dụng.

Furthermore, Arizona law acknowledges the non-economic damages associated with identity theft. These can include emotional distress, anxiety, and damage to one’s reputation, particularly if the identity theft resulted in public records or credit reports reflecting false criminal or financial misconduct. The quantification of these damages can be complex, requiring a nuanced legal approach to ensure fair compensation.

Ngoài ra, luật tiểu bang Arizona còn thừa nhận những thiệt hại phi kinh tế liên quan đến hành vi trộm cắp danh tính. Những thiệt hại này có thể bao gồm cảm xúc đau khổ, lo lắng và tổn hại đến danh tiếng của một người, đặc biệt nếu hành vi trộm cắp danh tính dẫn đến hồ sơ công cộng hoặc điểm tín dụng phản ánh việc vi phạm luật hoặc về tội phạm hoặc sai trái về tài chính. Việc đánh giá những thiệt hại này có thể rất phức tạp, đòi hỏi một hiểu biết pháp lý và cách giải quyết tinh tế để đảm bảo nạn nhân được bồi thường thỏa đáng.

Civil lawsuits in identity theft cases also serve a punitive function. They can act as a deterrent by imposing additional financial burdens on the perpetrators, above and beyond any criminal penalties. This dual approach of criminal charges and civil liabilities in Arizona underscores the seriousness with which identity theft is treated in the state.

Những vụ kiện dân sự liên quan đến trộm cắp danh tính cũng có tính trừng phạt để làm gương. Chúng có thể giúp ngăn chặn những hành vi phạm pháp này, bằng cách tạo thêm gánh nặng tài chính cho thủ phạm ngoài bản án hình sự. Sự phối hợp giữa cáo buộc hình sự và trách nhiệm dân sự ở Arizona nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc trừng phạt hành vi trộm cắp danh tính ở tiểu bang này.

For legal professionals in Arizona, understanding the intricacies of these civil liabilities is essential. They play a vital role in advising and representing victims of identity theft, guiding them through the process of civil litigation to seek rightful compensation. This includes not only the quantification of financial losses but also the more challenging task of valuing and arguing for compensation for emotional and reputational harm.

Hiểu được sự phức tạp của trách nhiệm dân sự này là điều cần thiết cho các chuyên gia pháp lý ở Arizona. Kiến thức này đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và đại diện cho nạn nhân của nạn trộm cắp danh tính, hướng dẫn họ trong quá trình nộp đơn khởi kiện để đòi sự bồi thường chính đáng. Điều này không chỉ gồm việc định lượng tổn thất tài chính mà còn kèm thêm nhiệm vụ khó khăn hơn là định giá và tranh luận trước tòa để bồi thường cho những tổn hại về tinh thần cũng như danh tiếng.

Preventive Measures Against Identity Theft
Biện pháp phòng ngừa trộm cách danh tính

For Individuals
Cho cá nhân

 1. Secure Personal Information: Advise clients to safeguard their social security numbers, bank details, and other sensitive information.

1.  Bảo mật thông tin cá nhân: Giúp khách hàng bảo mật số an sinh xã hội, thông tin ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác.

 1. Monitor Financial Transactions: Regularly reviewing bank statements and credit reports can help detect unauthorized activities early.

2.  Giám sát các giao dịch tài chính: Thường xuyên xem xét báo cáo ngân hàng và báo cáo tín dụng có thể giúp phát hiện sớm các hoạt động trái khoáy.

 1. Use Strong Passwords and Security Measures: Encourage the use of strong, unique passwords and two-factor authentication for online accounts.

3.  Dùng mật khẩu mạnh và các biện pháp bảo mật: Khuyến khích dùng mật khẩu mạnh, độc nhất, và xác thực hai yếu tố cho những tài khoản trực tuyến.

 1. Shred Sensitive Documents: Disposing of documents containing personal information securely is crucial.

4.  Xé nhỏ tài liệu nhạy cảm: Việc xử lý tài liệu chứa thông tin cá nhân một cách an toàn rất quan trọng

For Businesses
Cho doanh nghiệp

 1. Data Protection Policies: Implement robust data protection policies and educate employees about data security.

1.  Chính sách bảo vệ dữ liệu: Thiết lập các chính sách bảo vệ dữ liệu chặt chẽ và giáo dục nhân viên cách bảo mật dữ liệu.

 1. Regular Security Audits: Conducting regular security audits can help identify and rectify vulnerabilities.

2.  Thường xuyên kiểm tra bảo mật: Việc tạo thời khóa biểu để thường xuyên kiểm tra việc bảo mật có thể giúp xác định và khắc phục các lỗ hổng.

 1. Customer Information Security: Businesses should use encrypted systems to store customer information and be transparent about their data use policies.

3.   Bảo mật thông tin khách hàng: Doanh nghiệp nên sử dụng hệ thống mã hóa để lưu trữ thông tin khách hàng và minh bạch về chính sách sử dụng dữ liệu của mình.

Conclusion: The Expanding Scope and Impact of Identity Theft in 2023

As we navigate through 2023, the landscape of identity theft presents both alarming trends and critical insights. Recent statistics underscore the expanding scope of this issue, emphasizing the need for vigilance and informed legal strategies.

Kết luận: Tác động của việc gia tăng nạn trộm cắp danh tính vào năm 2023

Bối cảnh nạn trộm cắp danh tính trong năm 2023 cho chúng ta thấy những xu hướng đáng báo động và những nhận thức quan trọng. Dữ liệu thống kê gần đây nhấn mạnh sự gia tăng của vấn nạn này, cũng như nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và có một chiến lược pháp lý sáng suốt.

Surge in Reports and Financial Losses: The Federal Trade Commission (FTC) received 5.7 million reports of fraud and identity theft in recent times, with 1.4 million specifically related to identity theft cases​​. These staggering figures reflect a troubling upsurge in such incidents. Notably, total cybercrime losses, as reported by the FBI, have reached an estimated $10.2 billion, nearly double the amount from the previous year​​. See IdentityTheft.org.

Nạn trộm cắp danh tính và tổn thất tài chính nhảy vọt: Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã nhận được 5,7 triệu báo cáo về gian lận và trộm cắp danh tính trong thời gian gần đây, trong đó 1,4 triệu vụ liên quan cụ thể đến các vụ trộm cắp danh tính. Những con số đáng kinh ngạc trên phản ánh sự gia tăng đáng lo ngại về vấn nạn này. Đáng chú ý, tổng thiệt hại do tội phạm trên mạng, theo báo cáo của FBI, ước tính lên tới 10,2 tỷ USD, gần gấp đôi so với năm trước. Xem IdentityTheft.org.

Prevalence and Frequency: Identity theft occurs with startling frequency, with a new case emerging every 22 seconds​​. This rapid rate signifies a growing challenge, as perpetrators employ a wider range of methods, from traditional tactics to more sophisticated approaches like synthetic identity theft.
Mức độ phổ biến và tần suất: Nạn trộm cắp danh tính xảy ra với tần suất đáng kinhngạc, cứ 22 giây lại có một vụ xảy ra. Tốc độ nhanh chóng này cho thấy thách thức này  ngày càng tăng khi thủ phạm dùng nhiều phương pháp khác nhau, từ chiến thuật truyền thống đến các phương pháp phức tạp hơn như đánh cắp danh tính tổng hợp.

Widespread Impact: Approximately 33% of Americans have encountered some form of identity theft in their lifetimes​​. This figure is nearly three times higher than in other countries, highlighting the particular vulnerability of the U.S. population to these crimes.

Tác động lan rộng: Khoảng 33% người Mỹ từng phải đối diện với nạn trộm cắp dánh tính một lần trong đời. Con số này cao gần ba lần so với các quốc gia khác, cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của người dân Hoa Kỳ trước tội ác này.

Demographic Trends: The age group of 30- to 39-year-olds reported the highest instances of identity theft, making up about 25.9% of the victims in the U.S.​​ This demographic also experienced the highest instances of both identity theft and fraud compared to other age groups.

Xu hướng nhân khẩu học: Nhóm tuổi từ 30 đến 39 có tỷ lệ bị trộm cắp danh tính cao nhất, chiếm khoảng 25,9% số nạn nhân ở Hoa Kỳ. Nhóm tuổi này cũng là nạn nhân của các vụ trộm cắp danh tính và lừa đảo cao nhất so với các nhóm tuổi khác.

Growing Financial Toll: The median loss for fraud victims is approximately $500​​. However, the financial impact varies, with different age groups experiencing varying levels of financial harm. Notably, those in their 40s faced the largest total dollar loss due to identity fraud, amounting to $840 million​​.

Tổn hại tài chính ngày càng tăng: Thiệt hại trung bình của mỗi nạn nhân bị đánh cắp danh tính là khoảng 500 USD. Tuy nhiên, nạn nhân ở các nhóm tuổi khác nhau gặp phải mức độ tổn hại tài chính khác nhau. Đáng chú ý là, những người ở độ tuổi 40 phải đối mặt với khoản thiệt hại lớn nhất từ nạn gian lận danh tính, lên tới 840 triệu USD.

These points highlight the importance of being vigilant and taking proactive steps to protect your personal information. Identity theft can happen to anyone, and its consequences can be significant, both financially and emotionally. Stay informed, monitor your accounts, and take necessary precautions to safeguard your identity.

Những điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề cao cảnh giác và nắm phần chủ động trong việc có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ thông tin cá nhân. Việc  trộm cắp danh tính có thể xảy ra cho bất kỳ ai và hậu quả của nó có thể rất nghiêm trọng, cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. Quý vị cần luôn cập nhật thông tin, theo dõi tài khoản và có những biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ danh tính của mình.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post TIỆC DÃ NGOẠI TRI ÂN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GEORGIA
Next post CHUYỆN KỂ THÊM VỀ TRUNG TÂM FSC ATLANTA GEORGIA

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.