1 0
Read Time:12 Minute, 56 Second

By Joshua Kolsrud, Esq.

The False Claims Act (FCA) has long served as a cornerstone of American jurisprudence, aimed at punishing those who defraud governmental programs. Recently, the U.S. Attorney’s Office has displayed a notable uptick in FCA prosecutions, driven, in part, by the potential for significant financial recoveries for the federal government. This increase in enforcement has raised eyebrows in various sectors, particularly among minority communities who feel they may be disproportionately targeted or affected. This article delves into these trends and offers guidelines for minority defendants to ensure they remain on the right side of the law.

Đạo luật Khiếu nại Sai (False Claims Act – FCA) từ lâu đã đóng một vai trò nền tảng cho  luật pháp Hoa Kỳ, nhằm trừng phạt kẻ lừa gạt những chương trình phúc lợi của chính phủ. Gần đây, mức truy tố các vụ vi phạm FCA của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gia tăng thấy rõ, một phần là do tiềm năng có thể thu hồi tài chính một cách đáng kể cho chính phủ liên bang. Việc gia tăng thực thi đạo luật này đã khiến nhiều lĩnh vực khác nhau phải quan tâm, đặc biệt là trong các cộng đồng thiểu số, nơi nhiều người cảm thấy họ có thể là mục tiêu hoặc bị ảnh hưởng một cách quá đáng. Bài viết này giải thích rõ hơn xu hướng này và hướng dẫn các bị cáo thuộc nhóm thiểu số, để đảm bảo họ luôn đứng về phía pháp luật.

A Brief Overview of the False Claims Act
Vài nét khái quát về Đạo luật Khiếu nại Sai

The FCA, colloquially known as the “Lincoln Law”, was enacted during the Civil War to combat defense contractor fraud. It imposes liability on individuals and companies (typically federal contractors) who defraud governmental programs. The Act incentivizes whistleblowers to come forward by offering them a portion of any recovered damages.

FCA, thường được gọi là “Luật Lincoln”, được ban hành trong thời Nội chiến với mục đích đối phó với sự gian lận của những nhà thầu quốc phòng. Luật này bắt những cá nhân và công ty (thường là các nhà thầu liên bang) lừa gạt các chương trình của chính phủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Luật FCA cũng khuyến khích việc tố giác kẻ gian lận bằng cách thưởng cho họ một phần số tiền từ bồi thường thiệt hại.

SBA Loans, the FCA, and Implications for Minorities
Vay nợ SBA, FCA và tác động lên người thiểu số

A significant aspect of the recent FCA-related scrutiny pertains to Small Business Administration (SBA) loans. The SBA, designed to provide financial support to small businesses, has been pivotal, especially in times of economic uncertainty. Yet, as with any government-backed financial instrument, there exists the potential for misuse.

Một khía cạnh quan trọng của cuộc giám sát liên quan đến FCA gần đây liên quan đến tiền vay mượn từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA). SBA, cơ quan được lập ra để cho các doanh nghiệp nhỏ mượn tiền, đóng vai trò then chốt, đặc biệt là trong thời kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ tài chính nào được chính phủ hỗ trợ, SBA rất có thể bị lạm dụng.

SBA Loans and the FCA
Vay nợ SBA và FCA

SBA loans, especially those introduced during times of crisis, come with specific criteria. Applicants must meet these criteria to qualify for the loan. The FCA plays a role here by penalizing those who knowingly provide false information on their SBA loan applications to secure funds.
Tiền mượn nợ SBA, đặc biệt là các khoản vay được đưa ra trong thời kỳ khủng hoảng, đều có các tiêu chuẩn cụ thể. Người nộp đơn phải hội đủ những tiêu chuẩn này mới đủ điều kiện mượn tiền. Đạo luật FCA đóng một vai trò trong bối cảnh này, vì nó trừng phạt những người cố tình cung cấp thông tin sai lệch khi điền đơn xin vay tiền SBA để đơn của họ được chấp nhận.

Given the current economic landscape and the increased availability and reliance on SBA loans, the U.S. Attorney’s Office has been particularly vigilant about ensuring that businesses obtain these funds legitimately. FCA prosecutions related to fraudulent SBA loan applications have seen a significant uptick.
Với bối cảnh kinh tế hiện tại cũng như việc sẵn sàng cho vay, và phụ thuộc ngày càng tăng vào các khoản nợ SBA, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đặc biệt thận trọng trong việc đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể mượn tiền này một cách hợp pháp. Gần đây các vụ truy tố vi phạm FCA liên quan đến đơn xin vay SBA gian lận đã tăng lên đáng kể.

Implications for Minorities
Ảnh hưởng lên người thiểu số

For minority business owners, the increased scrutiny of SBA loan applications can be concerning. There are instances where minority businesses, in dire need of funds, might unintentionally provide inaccurate information on their applications, not out of a deliberate intent to deceive but possibly due to misunderstanding the complex criteria or terms.
Việc tăng cường giám sát đơn xin vay tiền SBA có thể khiến các chủ doanh nghiệp thiểu số lo ngại. Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp thiểu số đang rất cần vốn, có thể vô tình điền những chi tiết không chính xác vào đơn xin vay tiền. Sự sai có thể không phải vì cố tình lừa dối, mà do họ hiểu sai các tiêu chuẩn hoặc điều khoản phức tạp.

However, unintentional or not, inaccuracies on SBA loan applications that lead to undeserved financial benefits can trigger FCA violations. Given the perception of disproportionate targeting under the FCA, minority business owners are advised to be particularly cautious.
Tuy nhiên, dù vô tình hay cố ý, sự thiếu chính xác trong đơn xin vay tiền SBA dẫn đến việc có người mượn được tiền mà không đủ điều kiện, hay có thể khiến người vay tiền vi phạm Đạo luật FCA. Do nhận thức là việc truy tố những người vi phạm FCA có thể không được cân xứng, các chủ doanh nghiệp thiểu số nên đặc biệt thận trọng.

Ensuring Honest and Accurate SBA Loan Applications
Đảm bảo đơn xin vay tiền SBA trung thực và chính xác

 1. Understand the Criteria: Before applying for an SBA loan, ensure you fully understand the qualification criteria. This might involve consulting with a financial advisor or the SBA resources themselves.
 2. Hiểu các tiêu chuẩn: Trước khi nộp đơn xin vay tiền SBA, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các tiêu chuẩn để đủ điều kiện mượn tiền. Điều này có thể khiến bạn phải nhờ tư vấn của cố vấn tài chính hoặc tư vấn của chính của SBA.
 3. Transparent Documentation: Maintain clear and transparent financial records. If the SBA or any other entity wishes to verify the information provided in your application, having readily available and accurate documentation can expedite the process and alleviate concerns.
 4. Hồ sơ minh bạch: Cần có hồ sơ tài chính rõ ràng và minh bạch. Nếu SBA hoặc bất kỳ tổ chức nào khác muốn xác nhận những dữ kiện được điền trong đơn của bạn, việc có tài liệu chính xác và sẵn sàng có có thể đẩy nhanh quá trình xét đơn và giảm bớt những nghi ngại.
 5. Consultation: Consider consulting with a legal expert familiar with SBA loans and the FCA. Their guidance can be invaluable in ensuring that your application is both accurate and compliant with regulations.
 6. Tư vấn: Hãy cân nhắc việc tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý chuyên làm việc với các khoản vay SBA và FCA. Hướng dẫn của họ có thể rất có giá trị trong việc đảm bảo là đơn xin mượn tiền của bạn vừa chính xác vừa theo đúng các quy định.
 7. Clarify Doubts: If any aspect of the loan application is unclear, seek clarification. It’s better to ask questions upfront than to risk inaccuracies that might later be construed as deliberate falsehoods.
 8. Làm rõ những nghi ngờ: Nếu có bất kỳ khía cạnh nào của đơn xin mượn tiền bạn cảm thấy không được rõ ràng, hãy mọi cách để hiểu cho rõ. Tốt hơn là bạn nên đặt câu hỏi trước khi điền đơn thay vì mạo hiểm và khai đại những chi tiết không chính xác mà sau này khiến bạn có thể bị hiểu lầm là cố ý nói dối.
 9. Regular Review: If you’ve secured an SBA loan, regularly review the terms to ensure continued compliance. Loan terms, especially those introduced during crises, might come with stipulations about how the funds are used.
 10. Đánh giá thường xuyên: Nếu bạn đã mượn được tiền của SBA, hãy thường xuyên xem xét các điều khoản để đảm bảo mình luôn luôn tuân theo luật. Các điều khoản cho vay, đặc biệt là những điều khoản được đưa ra trong thời kỳ khủng hoảng, có thể đi kèm với các quy định về cách sử dụng vốn.

Specific Crimes and Penalties Associated with FCA and SBA Violations
Tội và hình phạt cụ thể liên quan đến vi phạm FCA và SBA

When it comes to violations of the False Claims Act (FCA) and misrepresentations in Small Business Administration (SBA) loan applications, there are explicit crimes that individuals and entities may be charged with, each carrying its own set of penalties.

Trong việc vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai (FCA) và điền đơn không chính xác trong đơn vay tiền của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), có những vi phạm rõ ràng mà các cá nhân và tổ chức có thể bị buộc tội, mỗi tội có một loạt hình phạt riêng.

FCA Criminal Offenses and Penalties
Tội liên quan đến FCA và hình phạt

 1. Knowingly Submitting False Claims: Individuals or entities that deliberately submit false claims can face severe penalties.
 2. Cố ý gửi khiếu nại sai: Cá nhân hoặc tổ chức cố tình gửi khiếu nại sai có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc.

Penalty: Fines can be up to three times the government’s damages, plus additional penalties for each false claim, often ranging between $10,000 to $20,000.

Hình phạt: Tiền phạt có thể lên tới gấp ba lần sự thiệt hại của chính phủ, cộng thêm các tiền phạt cho mỗi khiếu nại sai, thường dao động từ 10.000 đến 20.000 USD.

 • Making or Using a False Record: This involves creating or using a false record to get a fraudulent claim paid.
 • Lập hoặc sử dụng hồ sơ giả: Điều này liên quan đến việc ngụy tạo hoặc sử dụng hồ sơ giả để khai gian số tiền được bồi hoàn hay thanh toán.

Penalty: Similar to submitting false claims, violators can be fined up to three times the amount of damages to the government, with added penalties per claim.

Hình phạt: Tương tự như việc gửi khiếu nại sai, người vi phạm có thể bị phạt gấp ba lần số tiền bồi thường cho chính phủ, kèm theo các tiền phạt cho mỗi khiếu nại.

 • Conspiring to Violate the FCA: Collaborating with others to defraud the government can also lead to prosecution.
 • Âm mưu vi phạm FCA: Hợp tác với người khác để lừa gạt chính phủ cũng có thể bị truy tố.

Penalty: Those found guilty may be liable for three times the government’s damages, with additional penalties for each false claim.
Hình phạt: Người bị kết tội có thể phải bồi thường thiệt hại gấp ba lần cho chính phủ, kèm theo các tiền phạt cho mỗi khiếu nại sai.

Beyond the civil penalties, severe FCA violations can also lead to criminal charges, with potential sentences including imprisonment, particularly if the fraud is extensive and intentional.
Ngoài các hình phạt dân sự, các hành vi vi phạm FCA nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến cáo buộc tội hình sự, với các mức án có thể bao gồm phạt tù, đặc biệt nếu hành vi gian lận có phạm vi rộng và có chủ ý.

SBA Loan Fraud Offenses and Penalties
Các tội và hình phạt gian lận tiền vay SBA

 1. Loan Application Fraud: Knowingly providing false information on an SBA loan application.
 2. Gian lận trong đơn mượn tiền: Cố ý khai gian trong việc điền đơn xin vay tiền của SBA.

Penalty: Depending on the extent of the fraud and the amount involved, this can lead to substantial fines and up to 30 years in prison.

Hình phạt: Tùy thuộc vào mức độ gian lận và số tiền mượn, hành vi này có thể bị phạt tiền đáng kể và có thể bị phạt tù lên tới 30 năm.

 • Misuse of Loan Proceeds: Using SBA loan funds for purposes other than those specified in the loan agreement.
 • Lạm dụng tiền vay: Sử dụng tiền nợ của SBA cho các mục đích khác với mục đích được quy định trong hợp đồng vay tiền.

Penalty: Conviction can result in fines and imprisonment, the severity of which depends on the amount misused and the perceived harm to the government.

Hình phạt: Việc bị kết án có thể dẫn đến phạt tiền và phạt tù, mức độ nghiêm trọng của tội này phụ thuộc vào số tiền bị lạm dụng và mức độ gây tổn hại cho chính phủ.

 • Identity Theft: Using someone else’s information to secure an SBA loan.
 • Trộm cắp danh tính: Sử dụng thông tin của người khác để mượn tiền của SBA

Penalty: Offenders can face fines and up to 15 years in prison.
Hình phạt: Người phạm tội có thể phải đối mặt với án phạt tiền và lên tới 15 năm tù

The Indispensable Role of a Defense Attorney
Vai trò không thể thiếu của luật sư bào chữa

Given the specific crimes associated with FCA and SBA violations and their severe penalties, individuals and entities under investigation or facing charges should immediately seek legal counsel. An attorney well-versed in these areas, such as Joshua Kolsrud, can provide invaluable assistance. He brings in-depth knowledge of the specific crimes, defenses, and potential penalties, ensuring that defendants are adequately represented and their rights protected. Whether it’s crafting a strategic defense, negotiating with prosecutors, or representing clients in court, Joshua Kolsrud offers a beacon of hope in navigating the complexities of FCA and SBA-related prosecutions.
Với các tội phạm cụ thể liên quan đến vi phạm FCA và SBA cũng như các hình phạt nghiêm khắc đã được quy định, cá nhân và tổ chức đang bị điều tra hoặc phải đối mặt với sự truy tố nên tìm cố vấn pháp lý ngay lập tức. Một luật sư thông thạo về những lĩnh vực này, chẳng hạn như Joshua Kolsrud, có thể mang đến cho bạn một hỗ trợ vô giá. Luật sư Joshua Kolsrud có kiến thức sâu rộng về các tội cụ thể, cách bào chữa và hình phạt có thể xảy ra. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của bị cáo được bảo vệ tối đa. Cho dù đó là hoạch định một chiến lược bào chữa, đàm phán với công tố viên hay đại diện cho bị cáo trước tòa, Joshua Kolsrud mang đến cho bạn tia hy vọng trong việc giải quyết sự phức tạp của các vụ truy tố liên quan đến FCA và SBA.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Georgia năm nay Trung Thu của trẻ em niềm vui cho người lớn
Next post An Unforgettable Night of Celebration: Michael A. Pollack Real Estate Investments’ 50 Years in Business

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.