0 0
Read Time:13 Minute, 44 Second

BRITTANY NGUYEN​

By Mai Le

Makeup:  Diana Anghelus

Hair:  Anna Lijestrand

Photo:  Lanly Le

ML:  Hi Brittany, it’s been awhile since the last time you were on Viet Lifestyles Magazine.  Tell us what’s new with your life since you won the title Miss Vietnam Arizona 2020?  Xin chào Brittany, đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng em xuất hiện trên Tạp chí Viet Lifestyles. Hãy cho chúng tôi biết cuộc sống của em có gì mới kể từ khi em đoạt được danh hiệu Hoa hậu Việt Nam Arizona 2020?

BN:  Life became what I never thought it would be. I think everyone’s life has changed in the past couple years. Through the hardships I have experienced, I am fortunate enough to say I was able to start my career with a job I enjoy and be in a long term relationship with someone I adore.

Cuộc sống đã trở thành những gì em không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như vậy. Em nghĩ cuộc sống của mọi người đã thay đổi trong vài năm qua. Qua những khó khăn mà em đã trải qua, em thật may mắn khi nói rằng em đã có thể bắt đầu sự nghiệp của mình với một công việc mà em yêu thích và có một mối quan hệ lâu dài với một người mà em yêu mến.

ML:  Now as you are looking back, what is the best memory you had when you entered the pageant?  Bây giờ khi nhìn lại, kỷ niệm đẹp nhất mà em có được khi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Arizona là gì?

BN:  Meeting my fellow contestants! The best part of being in a pageant is bonding with your fellow contestants for weeks of practices, crazy photoshoots, and more. At some point, they were the only group of people I hung out with leading up to pageant day!  The friendships I have with those girls is something I hold close to my heart and will forever carry with me throughout my life.

Gặp gỡ các bạn thí sinh là điều tốt nhất đối với em khi tham gia cuộc thi được gắn kết với các bạn thí sinh trong nhiều tuần luyện tập, những buổi chụp hình bận bịu, và hơn thế nữa. Tại một số thời điểm, các bạn ấy là nhóm người duy nhất mà em thường xuyên gặp gỡ cho đến ngày thi hoa hậu! Tình bạn mà em có được với những bạn gái ấy là thứ tình cảm mà em sẽ luôn giữ chặt trong tim và sẽ mãi mãi mang theo trong suốt cuộc đời.

ML:  What is the biggest challenge for you throughout the competition? What did you do to overcome that?  Thử thách lớn nhất đối với em trong suốt cuộc thi là gì?  Em đã làm gì để vượt qua điều đó?

BN:  Anxiety is something I have always been open about since day one. I would have that little voice in my head telling me “you’re not good enough”, a voice I had to practice long enough to silence. The key to dealing with it is not necessarily by overcoming it, but making peace with it. So instead of worrying about what others think of me, I had to rewire my brain to convince myself that the goal is to not compete against others, but to compete with myself to be the best version of me. Regardless of the outcome of the competition, I was determined to win myself over.

Lo lắng là điều mà em luôn luôn gặp áp lực ngay từ ngày đầu tiên. Em lo là sẽ có một giọng nói nhỏ trong đầu bảo em rằng “Em chưa đủ tốt”, một giọng nói mà em đã phải luyện tập đủ lâu để giữ nó im lặng. Chìa khóa để đối phó với nó không nhất thiết phải bằng cách vượt qua nó, mà là làm hòa với nó. Vì vậy, thay vì lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình, em phải vắt óc thuyết phục bản thân rằng mục tiêu không phải là cạnh tranh với người khác, mà là cạnh tranh với bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bất kể kết quả của cuộc thi như thế nào, em vẫn quyết tâm chiến thắng bản thân.

ML:  What did you learn from the pageant that you can apply to your life?  Em đã học được gì từ cuộc thi mà em có thể áp dụng vào cuộc sống của mình?

BN:  Don’t take life so seriously! I was able to be so confident on that stage because I made it a goal to have fun that day, rather than worrying about winning. My life has improved tremendously simply by laughing away mistakes rather than dwelling on them. No one remembers or cares about your mistakes more than you will.

Đừng quá coi trọng cuộc sống! Em đã có thể tự tin trên sân khấu hôm đó bởi vì em đã đặt mục tiêu để vui chơi ngày hôm đó, thay vì lo lắng về chiến thắng. Cuộc sống của em đã được cải thiện rất nhiều chỉ đơn giản bằng cách cười trừ những lỗi lầm thay vì vùi đầu vào chúng. Không ai nhớ hoặc quan tâm đến những sai lầm của mình hơn chính mình.

ML:  You are a very special queen because your reign has lasted for 3 three years instead of 2 years due to the pandemic.  What impact did the pandemic have on you?  Em là một hoa hậu rất đặc biệt vì nhiệm kỳ của em đã kéo dài 3 ba năm thay vì 2 năm bởi lý do đại dịch.  Đại dịch đã ảnh hưởng như thế nào đến em?

BN:  The pandemic has changed the trajectory of my life in various ways but I learned the skill of adapting to change. Whether it is the way I communicate or finding new hobbies, I was able to persevere through personal and mental challenges, while identifying the relationships that mattered most.

Đại dịch đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời em theo nhiều cách khác nhau nhưng em đã học được kỹ năng thích ứng với sự thay đổi. Cho dù đó là cách em giao tiếp hay tìm kiếm những sở thích mới, em vẫn có thể kiên trì vượt qua những thử thách cá nhân và tinh thần, đồng thời xác định các mối quan hệ quan trọng nhất.

ML: Being Miss Vietnam Arizona 2020, what have you done in the past 2 years to fulfill your role as the reigning queen?  Là Hoa hậu Việt Nam Arizona 2020, em đã làm gì trong 2 năm qua để hoàn thành tốt vai trò của một đương kim hoa hậu?

BN:  Being Miss Vietnam Arizona 2020 is a unique title. It was difficult to volunteer for many of the in-person, community events, despite how eager I was. Fortunately, I was able to celebrate a handful of cultural events such as Tet and Tet Trung Thu and commemorate holidays like Black April. Moreover, I am an active member of ACEL, an Asian professional network in the Greater Phoenix area that develops young entrepreneurs and future leaders. ACEL allowed me to give back to the community by assisting in organizing their annual conference and gala. Although at times it feels like I missed out on a lot of opportunities, I hope I exemplified how a queen should be in my everyday life: a role model to others.

Trở thành Hoa Hậu Việt Nam Arizona 2020 là một danh hiệu đặc biệt. Thật khó để làm tình nguyện viên cho nhiều sự kiện cộng đồng trực tiếp, mặc dù em rất háo hức muốn tham gia. May mắn thay, em đã có thể tham gia một số sự kiện văn hóa như Tết Nguyên đán và Tết Trung Thu cùng những ngày lễ kỷ niệm như Tháng Tư Đen… Hơn nữa, em là một thành viên tích cực của ACEL, một mạng lưới chuyên nghiệp châu Á trong khu vực Greater Phoenix, nơi phát triển các doanh nhân trẻ và các nhà lãnh đạo tương lai. ACEL cho phép em đóng góp cho cộng đồng bằng cách hỗ trợ tổ chức hội nghị và dạ tiệc hàng năm của họ. Mặc dù đôi khi em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng em hy vọng mình đã minh chứng cho cách trở thành một hoa hậu trong cuộc sống hàng ngày của mình: một hình mẫu cho những người khác.

ML: Being born and raised in America, what aspects of the Vietnamese culture you cherish most?  Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, em trân trọng những gì trong văn hóa Việt Nam?

BN:  The easy answer would be to say the food. However, I appreciate the communal group mentality we share. My parents raised me to always think of others before myself. How do my decisions affect my family, friends, and so forth? Empathy is what I believe to be undervalued and what is lacking in Western culture.

Câu trả lời đơn giản là đồ ăn. Tuy nhiên, em đánh giá cao tâm lý nhóm cộng đồng mà chúng ta chia sẻ. Bố mẹ em đã dạy em phải luôn nghĩ đến người khác trước bản thân mình. Các quyết định của em sẽ ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, v.v. như thế nào? Sự đồng cảm là điều em tin rằng bị đánh giá thấp và là điều thiếu vắng trong văn hóa phương Tây.

ML:  What is your career goal?  How do you see yourself 10 years from now?

Mục tiêu nghề nghiệp của em là gì? Em nhìn thấy mình như thế nào trong 10 năm tới?

BN:  My career goal is to be financially secure, while creating a legacy in which I am able to positively impact others’ lives and be generously charitable towards those who need help. Likewise, I hope to mentor others to be successful in whatever they aspire to achieve. In 10 years, I hope to be married to a loving and dependable husband, be a mother, and travel anywhere and everywhere!

Mục tiêu nghề nghiệp của em là đảm bảo về mặt tài chính, đồng thời tạo ra một di sản mà em có thể tác động tích cực đến cuộc sống của người khác và hào phóng từ thiện đối với những người cần giúp đỡ. Tương tự như vậy, em hy vọng sẽ hướng dẫn những người khác thành công trong bất cứ điều gì họ mong muốn đạt được. Trong 10 năm nữa, em hy vọng sẽ được kết hôn với một người chồng yêu thương và đáng tin cậy, được làm mẹ và đi du lịch mọi lúc mọi nơi!

ML:  When you talk to your peers, what do you think are the challenging issues your generation has faced?  Khi em tâm sự với các bạn đồng trang lứa, em nghĩ những vấn đề thách thức mà thế hệ của các em phải đối mặt là gì?

BN:  My generation faces many issues that stem from a compulsion to compare ourselves to others. Through conversations with my peers, we share an array of emotions such as guilt, depression, and anxiety. We beat ourselves up for not living the lives our parents idealized for us. We jump to the conclusion that the posts we see on Facebook and Instagram of our friends getting engaged or getting new jobs are happier and more successful than us. Perhaps we don’t exactly meet a beauty standard. Whatever it may be, it leads to mental health issues that we have to be more vocal about and address head-on.

Thế hệ của chúng em phải đối mặt với nhiều vấn đề xuất phát từ sự ép buộc phải so sánh mình với người khác. Thông qua các cuộc trò chuyện với các bạn cùng lứa tuổi với em, chúng em chia sẻ nhiều cảm xúc như cảm giác tội lỗi, trầm cảm và lo lắng. Chúng ta tự đánh đập mình vì đã không sống cuộc sống mà cha mẹ chúng ta lý tưởng cho chúng ta. Chúng ta đi đến kết luận rằng những bài đăng mà chúng ta thấy trên Facebook và Instagram về việc các bạn bè tham gia hoặc nhận công việc mới, họ hạnh phúc và thành công hơn chúng ta. Có lẽ chúng ta không chính xác đáp ứng một tiêu chuẩn cái đẹp. Dù nó có thể là gì, nó cũng dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần mà chúng ta phải lên tiếng nhiều hơn và giải quyết trực tiếp.

ML:  Your generation will be the future leaders of our Vietnamese community.  What activities do you think will attract more young people to get more involve and participate more in our community activities?  Thế hệ của các em sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Theo em thì những hoạt động nào sẽ thu hút nhiều bạn trẻ tham gia hơn vào các sinh hoạt động cộng đồng của chúng ta?

BN:  Generally people, not just young people, are driven by incentives. Every activity should answer the question: “What can they gain when walking away from this event? To educate? Entertain?” If we are able to, then we should be able to target the right audience. No matter what the event is, it should, in some shape or form, stress the importance of celebrating our culture so tradition will not be forgotten.

Nói chung, mọi người, không chỉ những người trẻ tuổi, bị thúc đẩy bởi các ưu đãi. Mọi hoạt động nên trả lời câu hỏi: “Họ có thể thu được gì khi bước ra khỏi sự kiện này? Để giáo dục? Sự giải trí? v.v.” Nếu có thể, thì chúng ta sẽ nhắm mục tiêu đúng đối tượng. Bất kể sự kiện là gì, dù ở hình thức này hay hình thức khác, nó phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng và gìn giữ văn hóa của chúng ta để truyền thống văn hóa của chúng ta sẽ không bị lãng quên.

ML:  As the title holder of Miss Vietnam Arizona 2020, why do you think the young Vietnamese girls should enter the upcoming Miss Vietnam Arizona 2023 contest?  Là đương kim  Hoa hậu Việt Nam Arizona 2020, theo em tại sao các cô gái trẻ Việt Nam nên tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Arizona 2023 sắp tới đây?

BN:  There is a lot to gain when entering this pageantry. I befriended so many wonderful, beautiful ladies, networked with other community leaders (Vietnamese and non-Vietnamese), and learned more about my roots. Moreover, I acquired more self-confidence in myself and improved my public speaking. I love being able to embrace my identity as a strong, Vietnamese-American woman and encourage every girl to start their own personal journey through this pageant!

Có rất nhiều thứ để đạt được khi tham gia cuộc thi này. Em đã kết bạn với rất nhiều phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, kết bạn với các nhà lãnh đạo cộng đồng khác (người Việt Nam và không phải người Việt Nam), và hiểu thêm về cội nguồn dân tộc. Hơn nữa, em tự tin hơn vào bản thân và cải thiện khả năng nói trước đám đông. Em thích thể hiện bản sắc của mình là một phụ nữ Mỹ gốc Việt mạnh mẽ và khuyến khích tất cả các bạn gái hãy bắt đầu hành trình cá nhân của mình thông qua cuộc thi này!

INTERESTING FACTS:

Profession: Healthcare Recruiter

DOB: September 24th

Hobbies/Interest: rock climbing, cooking, watching movies, traveling, trying new foods

Favorite color: sage green

Favorite food: pasta and sushi

• Favorite quote: “Knowledge is the strongest asset you can have because no one can ever take it from you” – My father

Idol: My dad

Peeves: people leaving trash in my car

Best place on earth: Amsterdam

How to connect friends: Instagram @brittanyxn

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Vietlifestyles Issue 138
Next post BACK TO SCHOOL TIPS

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.