TRANG SỬ VIỆT SONG NGỮ BẰNG HÌNH: Thành Thăng Long

TRANG SỬ VIỆT SONG NGỮ BẰNG HÌNH Thể theo lời yêu cầu của một số độc giả và phụ huynh, Ban Biên Tập Việt Lifestyles xin mở lại mục Trang Sử Việt Song Ngữ Bằng Hình ngõ hầu giúp các em thiếu nhi học hỏi và tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc. Ban Biên Tập cũng xin chân thành tri ân đến Vietlist.us đã cung cấp những thông tin và hình ảnh rất hữu ích này. ---------- oOo ------------ Thành Thăng Long: Lý Thái Tổ là một ông vua tốt rất chuộng đạo Phật. Trong lúc di chuyển kinh đô về Đại La Thành, ông thấy rồng vàng hiện ra nên đặt tên thành là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay lên. Thành Thăng Long là Hà Nội bây giờ.Trong các đời vua Lý kế tiếp Khổng học và Phật học phát triển mạnh. Vua cho xây Văn miếu thờ đức Khổng Tử cùng hàng ngàn chùa chiền trong đó có chùa Một Cột nổi tiếng ở Hà Nội. hình 1 The Ly dinasty, Thang Long capital: King Ly Thai To was a kind emperor. He was fond of Buddhism and Confucianism. While moving the imperial city to Dai La Thanh, he saw a golden dragon flying up, so he named the city Thang Long that meant Up-flying Dragon. Thang Long city becomes Ha Noi now. The King ordered to build many Buddhist temples. The famous Single-Pole Temple was one of them.

hình 2 Chùa một cột xây từ thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần

hình 3 Văn miếu thành Thăng Long

hình 4 Bên trong Văn miếu, nơi tổ chức các kỳ thi quan trọng thời xưa

hình 5 Bia Tiến sĩ ghi tên các vị đổ Tiến sĩ từ 600 năm trước

Phạt Tống, bình Chiêm: Nhà Tống bên Tàu lại uy hiếp nước ta, vua Lý Thái Tổ sai ông Lý Thường Kiệt đem quân vây đánh Khâm châu và Ung châu. Quân ta đại thắng trở về. Sau quân Tống hợp với Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp đánh phá nước ta. Ông Lý Thường Kiệt lại đem quân đánh Tống, bình Chiêm giữ yên bờ cõi. hình 6 Defeating Tong, pacifying Chiem: The Chinese Tong dynasty again threatened our country. King Ly Thai To ordered Mr. Ly Thuong Kiet brought troops to besiege Kham Chau and Ung Chau. Ly Thuong Kiet gained big victory and brought troops home. Later on, Tong army incited Chiem Thanh and Thuy Chan Lap to invade our country. Mr. Ly Thuong Kiet again led our troops to defeat Tong and Chiem to safeguard our territory. Năm 1225, nhà Lý mất ngôi: Nhà Lý truyền ngôi đến công chúa Lý Chiêu Hoàng thì bị Trần Thủ Độ lập mưu cho công chúa lấy cháu của y là Trần Cảnh. Sau Trần Thủ Độ ép công chúa nhường ngôi cho chồng. hình 7 Year 1225, the Ly lost the throne: The Ly dynasty's throne was passed to Princess Ly Chieu Hoang. Tran Thu Do arranged for his nephew, Tran Canh, to marry Princess Ly Chieu Hoang and then forced her to abdicate on her husband. Nhà Trần: Trần Cảnh lên ngôi, hiệu là Trần Thái Tông. Triều đình bị Trần Thủ Độ khống chế làm nhiều điều bạo ngược, tàn ác. Trần Thủ Độ tìm cách tiêu diệt dòng họ Lý, bắt dân chúng họ Lý đổi thành họ Nguyễn. hình 8 The Tran dynasty: Tran Canh ascended the throne, named Tran Thai Tong. Tran Thu Do controlled the imperial court and did brutal and cruel things. Tran Thu Do tried to wipe out the Ly lineage by forcing people to change their last name from Ly to Nguyen. Tuy nhiên: đời Trần Thái Tông và các vua kế tiếp thực hiện rất nhiều cải tổ tốt đẹp trong xã hội, như đặt ra thi Tiến sĩ để chọn nhân tài giúp nước. Luật pháp cũng rất nghiêm minh, ai ăn cắp thì bị đánh bằng roi hay bị chặt tay. hình 9 Anyhow, the reign of Tran Thai Tong and following kings achieved great improvements for society such as setting up the Ph. D. examination to choose great talents to serve the country. The law was strict and just in which thieves would have be beaten with a stick or gotten fingers cut out. (Còn tiếp kỳ sau - To be continued next issue)

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This