BURBERRY

Burberry was founded in 1856 by 21-year-old Thomas Burberry, a former draper's apprentice who opened his own store in Basingstoke, Hampshire, England.Burberry01 Burberry được thành lập năm 1856 bởi 21 tuổi Thomas Burberry, người học việc một cựu draper của những người đã mở cửa hàng của riêng mình ở Basingstoke, Hampshire, Anh. The shop focused on outdoor attire and remained prosperous thanks to introduction of gabardine, a hardwearing, water-resistant yet breathable fabric used on jackets they sold. Burberry02 Các cửa hàng tập trung vào trang phục ngoài trời và vẫn nhờ thịnh vượng để giới thiệu áo tơi đi mưa, một hardwearing, vải thoáng khí chưa chịu nước sử dụng trên áo họ bán ra. Now trading as Thomas Burberry & Sons, the business opens a shop in the West End of London at 30 Haymarket in 1891. Burberry03 Bây giờ kinh doanh như Thomas Burberry & Sons, các doanh nghiệp sẽ mở ra một cửa hàng ở West End của London lúc 30 Haymarket năm 1891. Four years later, Burberry develops the Tielocken, the predecessor of the trench coat, which is adopted by British officers during the Boer War. Burberry04 Bốn năm sau đó, Burberry phát triển các Tielocken, tiền thân của chiếc áo choàng, được thông qua bởi các sĩ quan người Anh trong cuộc Chiến tranh Boer. In 1901, the well-known Burberry Equestrian Knight logo was developed containing the Latin word "Prorsum", meaning forwards, and was registered as a trademark. Burberry05 Năm 1901, logo của Burberry Equestrian Hiệp sĩ nổi tiếng đã được phát triển có chứa một từ tiếng Latin "Prorsum", nghĩa là tiền đạo, và đã được đăng ký thương hiệu. 1910 -- Celebrated aviator Claude Grahame-White wearing Burberry gabardine. He is the first person to fly between London and Manchester in less than 24 hours. Burberry06 1910 - aviator Celebrated Claude Grahame-trắng mặc áo tơi đi mưa Burberry. Ông là người đầu tiên bay giữa London và Manchester trong vòng chưa đầy 24 giờ. 1911 -- Sticking with its outdoor focus, Burberry outfitted Roald Amundsen, the first man to reach the South Pole in 1911 and Ernest Shackleton, who led a 1914 expedition to cross Antarctica. Burberry07 1911 - Gắn bó với tập trung ngoài trời của nó, Burberry trang bị Roald Amundsen, người đàn ông đầu tiên đến Nam Cực vào năm 1911 và Ernest Shackleton, người dẫn đầu một đoàn thám hiểm năm 1914 đến băng Nam Cực. In 1920, the Burberry Check, registered as a trademark, is introduced as a lining to the trench coat in the 1920s. Burberry08 Trong năm 1920, Kiểm tra Burberry, đăng ký thương hiệu, được giới thiệu như là một lớp lót với áo khoác vào những năm 1920. In the 1924, commissioned by the War Office to adapt its earlier officer’s coat for new combat requirements, Burberry adds epaulettes and "D" rings, and the "trench coat" is born. Burberry09 Trong năm 1924, ủy quyền bởi Văn phòng chiến tranh để thích nghi với áo sĩ quan trước đó của mình cho các yêu cầu chiến đấu mới, Burberry thêm Epaulettes và "D" nhẫn, và "áo choàng" được sinh ra. 1928 -- Bert Hinkler in his Burberry aviator suit. Hinkler is the first man to fly solo from England to Australia. Burberry10 1928 - Bert Hinkler trong bộ đồ phi công Burberry của mình. Hinkler là người đàn ông đầu tiên bay solo từ Anh đến Úc. 1934 -- Aviators Tom Campbell-Black (left) and Charles William Anderson Scott wearing their Burberry aviator suits, following their record-breaking 71 hour time in the London to Melbourne 'MacRobertson Air Race'. Burberry11 1934 - Aviators Tom Campbell-Black (trái) và Charles William Scott Anderson mặc bộ quần áo Burberry phi công của họ, sau thời gian 71 giờ phá vỡ kỷ lục của họ trong London tới Melbourne 'MacRobertson Air Race'. In 1935, Burberry launched one of its first campaigns for the Summer, in The Tatler magazine. Burberry12 Năm 1935, Burberry tung ra một chiến dịch đầu tiên của mình cho mùa hè, trong cuốn tạp chí Tatler. Burberry menswear cotton coat, known as the 'Commander II'. A classic item still worn today. Burberry13 Burberry áo trang phục nam cotton, được gọi là 'Commander II'. Một mục cổ điển vẫn được mặc ngày hôm nay. Burberry womenswear trench coat. A timeless piece with the same design. Burberry14 Burberry áo trang phục nữ chiến hào. Một mảnh vượt thời gian với cùng một thiết kế. 1984-1986 -- Burberry coat embroidered with a commemorative badge to celebrate the 'In the Footsteps of Scott' expedition. The team achieves the longest unassisted march in history, walking 900 miles to reach the South Pole. Burberry15 1984-1986 - áo Burberry thêu với một huy hiệu kỷ niệm để kỷ niệm 'Trong bước chân của Scott' thám hiểm. Đội đạt diễu không được trợ cấp dài nhất trong lịch sử, đi bộ 900 dặm để đến Nam Cực. In 1998, the Burberry Prorsum label launches under creative director Roberto Menichetti. Burberry16 Năm 1998, nhãn Burberry Prorsum ra mắt dưới giám đốc sáng tạo Roberto Menichetti. In May 2001, Christopher Bailey joined Burberry as creative director. Burberry27 Trong tháng năm 2001, Christopher Bailey tham gia Burberry là giám đốc sáng tạo. In 2002, Burberry launches its exclusive Art of the Trench made to order trench coat service. Burberry17 Năm 2002, Burberry ra mắt nghệ thuật độc quyền của các Trench thực hiện để đặt dịch vụ áo rãnh. The Burberry Autumn/Winter 2005 Campaign featuring British model Kate Moss, photographed by Mario Testino. Burberry18 The Burberry Spring/Summer 2006 Campaign featuring model Gemma Ward, photographed by Mario Testino. Burberry19 Celebrating 150 years of Burberry at the Autumn/Winter 2006 womenswear show in Milan.Burberry20 The Burberry Spring/Summer 2008 Campaign featuring British models Jack Bevan, Alex Pettyfer, Eddie Redmayne, Laura Fraser, Agyness Deyn, Merlin Ferry, Will Cameron, Martin Tomlinson, Edie Campbell, Lily Donaldson, Liam Wade, Coco Sumner and Josh Beech, photographed by Mario Testino.Burberry21 The Burberry Autumn/Winter 2008 Campaign featuring British model Rosie Huntington-Whitely, photographed by Mario Testino.Burberry22 The Burberry Spring/Summer 2009 Campaign featuring British musician George Craig, British model Lily Donaldson and British musician Sam Beeton, photographed by Mario Testino.Burberry23 In 2009, Burberry opened its new global headquarters at Horseferry House in London. Burberry24 A few months after the opening of its global HQ, the American Burberry headquarters opens at 444 Madison Avenue in New York City. Burberry25 The Burberry Autumn/Winter 2009 Campaign featuring British models Charlie France, Tom Guinness, Nick Wilson and British actress Emma Watson, photographed by Mario Testino.Burberry26 The Burberry Autumn/Winter 2010 Campaign featuring British singer Sam Fry, British models Nina Porter and Sam Rollinson, British actor Douglas Booth and British model Rosie Huntington-Whiteley, photographed by Mario Testino. Burberry28 The Burberry Autumn/Winter 2011 Campaign featuring British actors Sam Claflin and Callum Turner, British actress Felicity Jones, British models Amber Anderson, Edie Campbell, Jake Cooper, Cara Delevingne, Jourdan Dunn, Johnny George, Thomas Penfound, Milly Simmonds and Molly Smith and British musicians Rob Pryor and Matthew Whitehouse, photographed by Mario Testino.Burberry29 The Burberry Spring/Summer 2012 Campaign featuring British actor Eddie Redmayne and British model Cara Delevingne, photographed by Mario Testino. Burberry30 The Burberry Spring/Summer 2013 Campaign featuring 10-year-old Romeo Beckham with British models Edie Campbell, Cara Delevingne, Charlotte Wiggins, Alex Dunstan, Charlie France and Max Rendell, photographed by Mario Testino. Burberry31 The cast of the Spring/Summer 2014 Campaign wearing The Heritage Trench Coat, made in England from cotton gabardine, photographed by Mario Testino.Burberry32

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This